دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 113، خرداد و تیر 1396 

مقاله علمی ترویجی

1. بررسی فناوری نوین تبدیل توان به گاز

صفحه 7-17

مهدی دیمی دشت‌بیاض؛ امیر ابراهیمی‌مقدم؛ سید ایمان پیش‌بین؛ حمیده شیخانی؛ احمد ابراهیمی مقدم


مقاله علمی ترویجی

5. طراحی و ساخت سیستم تراز لیزری دوار دوبعدی با جاذب نوسانات

صفحه 53-58

مسعود تیموری بک؛ مهدی خداویردی زاده


6. اتصال ترکیبی چسب جوش؛ روشی کارآمد در کاهش وزن خودروها

صفحه 59-66

محمدحسن شجاعی فرد؛ حامد سعیدی گوگرچین؛ محمدرضا غیبی


9. تحقیق و ارزیابی طراحی کفش با استفاده از خودکارسازی نرم‌افزاری؛ بخش اول

صفحه 88-101

علیرضا حیدری؛ علیرضا معصومی؛ حسین آذرمی؛ علیرضا شوشتری