فناوری هوایی در خدمت کاوش های فضایی؛ از ایده تا واقعیت

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و طراح کارخانه/شرکت مهندسی روناک

چکیده

یکی از کاربردهای نوظهور پهپادها، بکارگیری آنها در کاوش‌های فضایی است. در این مقاله مفاهیم مرتبط با استفاده از سامانه‌های پرنده بی‌سرنشین برای تکمیل یا توسعه ماموریت‌های فضایی ارائه می‌گردد. سپس یک نمونه واقعی موفق شامل نتایج مأموریت مشابه با استفاده از سامانه پهپاد مولتی‌روتور برای اوجگیری و رهاسازی محموله شبه ماهواره کوچک (کن‌ست) مورد تحلیل قرار می‌گیرد. براساس نتایج بدست آمده در برآوردهای فنی، آزمون-های کارکردی و عملیات میدانی، پهپاد هشت پره با قابلیت حمل محموله تا ۵ کیلوگرم و مداومت پروازی 20 دقیقه می‌تواند با توجه به قابلیت‌های اثبات‌شده انتخاب مناسبی برای سامانه رهاسازی محموله‌های مشابه کن‌ست باشد. نتیجه گرفته شد که این سامانه قابلیت اوجگیری بیشتر، پایداری بهتر و رهاسازی با دقت بالاتر را دارد و از نظر شاخص‌های عملیاتی نسبت به سایر سامانه‌ها مانند بالن کارامدتر است. توسعه این مفاهیم فناورانه در آینده نزدیک امکان بکارگیری فناوری هواپایه، به ویژه پهپادهای عمودپرواز در کاوش‌های فضایی را میسر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها