دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 155، خرداد و تیر 1403 
شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند اکستروژن مستقیم آلیاژ آلومینیوم 6061

10.30506/mmep.2024.2013392.2137

کامران طاهری؛ محمد مهدی هاشمی؛ فرنود نوروزی نیایی؛ مصطفی آسمانی؛ بهروز آرزو