مروری بر سیستم تعلیق هندسه متغیر فعال نوع سری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم‌های دینامیکی خودرو، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

در این مقاله ابتدا اهمیت سیستم تعلیق فعال مورد بررسی قرار می‌گیرد و مزایا و معایب آن مورد مطالعه قرار می‌گیرند. در این موارد نیاز به داشتن سیستم تعلیق  برای خودرو با قابلیت تغییر مشخصات دینامیکی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته می‌شود و پس از آن مشکل هزینه بالای تولید سیستم تعلیق فعال و سنگینی و نیاز به انرژی زیاد آن‌ها بررسی می‌شود و لزوم وجود این نوع سیستم تعلیق در خودروهای امروزی مطرح می‌شود. سپس تاریخچه کوتاهی از سیستم‌های تعلیق هندسه متغیر مرور می‌شود. پس از آن سیستم تعلیق هندسه متغیر فعال به طور کامل معرفی می‌شود و انواع مختلف آن و همینطور نحوه کارکرد آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مورد به سیستم‌های تعلیق هندسه متغیر فعال سری تک‌لینک و دولینک پرداخته می‌شود. در ادامه به نتایج استفاده از این سیستم تعلیق که تأثیر زیاد آن بر روی زاویه غلت از موارد مهم اثر این سیستم تعلیق است صحبت می‌شود. پس از آن به موارد پیشنهادی برای مطالعات آینده در زمینه سیستم تعلیق هندسه متغیر فعال پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Arana, C, Evangelou, S A, and Dini, D. Pitch angle reduction for cars under acceleration and braking by active variable geometry suspension. pp. 4390–4395, 2012.
[2] Watanabe, Y and Sharp, R S. Mechanical and Control Design of a Variable Geometry Active Suspension System. Vehicle System Dynamics, 32(2-3):217–235, aug 2010.
[3] Watanabe, Y and Sharp, R S. Mechanical and Control Design of a Variable Geometry Active Suspension System. Vehicle System Dynamics, 32(2-3):217–235, aug 1999.
[4] Arana, Carlos, Evangelou, Simos A., and Dini, Daniele. Car attitude control by series mechatronic suspension. 19:10688–10693, 2014.
[5] Arana, Carlos, Evangelou, Simos A., and Dini, Daniele. Series active variable geometry suspension for road vehicles. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 20(1):361– 372, 2015.
[6] Remirez, Carlos Arana. Active Variable Geometry Suspension for Cars. Imperial College London Electrical in Electronic and Mechanical Engineering Departments Control, (September):3–48, 2015.
[7] Evers, Willem-jan, Knaap, Albert Van Der, Besselink, Igo, and Nijmeijer, Henk. Analysis of a Variable Geometry Active Suspension. pp. 350–355, 2007.
[8] Sabaneh, Omar A.O., Faris, Waleed F., Okasha, Mohamed, and Hasbullah, Faried. A mixed control system for active suspension for off-road vehicles. International Journal of Vehicle Noise and Vibration, 12(2):101, 2016.
[9] Németh, B and Gáspár, P. Independent wheel steering control based on VGS. 2016.
[10] Németh, Balázs and Gáspár, Péter. Nonlinear analysis and control of a variable-geometry suspension system. Control Engineering Practice, pp. 279–291, apr.
[11] Arana, Carlos, Evangelou, Simos A., and Dini, Daniele. Series Active Variable Geometry Suspension application to comfort enhancement. Control Engineering Practice, 59(November 2016):111–126, 2017.
[12] Cheng, Cheng, Evangelou, Simos A., Arana, Carlos, and Dini, Daniele. Active Variable Geometry Suspension robust control for improved vehicle ride comfort and road holding. Proceedings of the American Control Conference, 2015-July(c):3440–3446, 2015.
[13] Németh, B, Fényes, D, Gáspár, P, and Bokor, J. Control design of an electro-hydraulic actuator for variablegeometry suspension systems. pp. 180–185, 2017.
[14] Baghaeian, Mansour and Akbari, Ali Akbar. Adaptive interval type-2 fuzzy logic systems for vehicle handling enhancement by new nonlinear model of variable geometry suspension system. Journal of Vibroengineering, 19(6):4498–4515, sep 2017.
[15] Lee, U K, Lee, S H, Han, C S, Hedrick, K, and Català, A. Active geometry control suspension system for the enhancement of vehicle stability. 222(6):979–988, jun 2008.
[16] Fányes, D, Németh, B, and Gáspár, P. Optimal control design of a variable-geometry suspension with electrohydraulic actuator. pp. 337–342, 2017.
[17] Yu, Min, Evangelou, Simos A., and Dini, Daniele. Model Identification and Control for a Quarter Car Test Rig of Series Active Variable Geometry Suspension. IFACPapersOnLine, 50(1):3376–3381, 2017.
[18] Fényes, D, Németh, B, and Gáspár, P. Handling of zerocrossing problems in the design of variable-geometry suspension control. pp. 237–242, 2016.
[19] Fallah, M S, Bhat, R, and Xie, W F. New nonlinear model of macpherson suspension system for ride control applications. pp. 3921–3926, 2008.
[20] Németh, B and Gáspár, P. Control Design of VariableGeometry Suspension Considering the Construction System. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 62(8):4104–4109, 2013.
[21] Goodarzi, Avesta, Oloomi, Ehsan, and Esmailzadeh, Ebrahim. Design and analysis of an intelligent controller for active geometry suspension systems. Vehicle System Dynamics, 49(1-2):333–359, 2011.
[22] Bansal, Ankit. Design and Analysis of Robust H-infinity Controller. 2013.
[23] Arana, C, Evangelou, S A, and Dini, D. Series Active Variable Geometry Suspension Application to Chassis Attitude Control. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 21(1):518–530, 2016.
[۲۴] اکبری, علی‌اکبر و بقائیان, منصور. بهبود پایداری خودرو با کنترلر مقاوم تطبیقی فازی و مدل جدید سیستم تعلیق هندسه متغیر. صفحات 37--46, 1395.