معرفی انواع ماشین‌های انباشت و برداشت در انبارهای بزرگ مواد فله

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و طراحی کارخانه، شرکت مهندسی روناک (رویش نامور ارمغان کویز)

چکیده

انبارهای بزرگ ذخیره مواد فله، کاربرد گسترده‌ای در صنایع مرتبط با این مواد دارند. این انبارها در صنایع سیمان، فولاد و معدن نقش مؤثری در عملکرد کارخانجات و ایستگاه‌های بارگیری مواد دارند. در اکثر موارد، برداشت و انباشت در این انبارها به صورت مکانیزه و با استفاده از ماشین‌های مخصوص این کار انجام می‌شوند. برای انتخاب درست ماشین‌های انباشت و برداشت، شناخت همه جوانب انبارها و این ماشین‌ها ضروری است. تلاش این مقاله معرفی انواع ماشین‌های انباشت و برداشت در انبارهای بزرگ است. برای این منظور، در ابتدا انواع این انبارها و روش‌های انباشت و برداشت معرفی شده‌اند. همچنین مبحث همگن‌سازی و اختلاط که در انبارهای بزرگ اهمیت دارد به صورت مقدماتی معرفی شده‌است. در بخش‌های بعدی سعی شده‌است که انواع پر کاربرد ماشین‌های انباشت، ماشین‌های برداشت و ماشین‌ها مرکب با شرح عملکرد و ذکر مشخصه‌های مؤثر در انتخاب آن‌ها معرفی شوند. در نهایت روند انتخاب نوع انبار و ماشین‌های مربوطه به صورت کلی ذکر شده‌است.

کلیدواژه‌ها


[1] Bucher, F. “Holderbank” Cement Seminar 2000 - Process
Technology I, chap. Preblendinq of Raw Materials, pp. 209–
268. Holderbank Management & Consulting, 2000.
[2] van Horssen, K. C. Bucketwheel stacker/reclaimers: an
analysis of stacking/reclaiming methods. Master’s thesis,
Delft University of Technology, 2013.
] [٣چهرگان،ͬ ح. و رحیم پور، م. سیستم های انبارش و تخلیه توده ای مواد )استاکر و
ریͺلایمر( در صنعت سیمان. ماهنامه علمͬ تخصصͬ فناوری سیمان، –٨۴:٩
.١٣٩۴ ،١٣
[4] Müller, Klaus-Peter. Stacking, reclaiming and blending effects. Materials handling and logistics, 2010.
[5] Gerstel, Arnold Willem. The Homogenisation of Bulk Material in Blending Piles. University of Delft, 1979.
[6] Kurdowski, Wieslaw. Cement and Concrete Science and Technology, chap. Cement Manufacture. ABI Books Pvt.
Ltd., 1991.
[7] Schott, Dingena Lijntje. Large-scale Homogenization of
Bulk Materials in Mammoth Silos. University of Delft,
2004.
[8] FAM. Stackers fam förderanlagen magdeburg, 2018.
[9] SCHADE. Performances in stockyard technologies, 2014.
[10] thyssenkrupp. Continuous mining systems. Brochure.
[11] FLSmidth. Stacker and reclaimer systems for cement
plants, 2013.
] [١٢دستگاه انباشت و برداشت شرکت فولاد مبارکه اصفهان. ://http
.١٣٩٧  بهمن١۵ ،abharonline.org/2827/news/foolad.ht
[13] thyssenkrupp. Bridge-type bucket wheel reclaimers and
drum reclaimers, 2018.
[14] thyssenkrupp. Industrial solution for mining and material
handling industry, drum reclaimer, 2016.
[15] SANDVIK. Sandvik pd100.
[16] Moczko, Przemysław, Pietrusiak, Damian, and Rusiński,
Eugeniusz. Material handling and mining equipment:
International standards recommendations for design and
testing. FME Transactions, 46(3):291–298, 2018.