فناوری هوایی در خدمت کاوش های فضایی؛ از ایده تا واقعیت

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

پژوهشگاه هوافضا، تهران

چکیده

یکی از کاربردهای نوظهور پهپادها، بکارگیری آنها در کاوش‌های فضایی است. در این مقاله مفاهیم مرتبط با استفاده از سامانه‌های پرنده بی‌سرنشین برای تکمیل یا توسعه ماموریت‌های فضایی ارائه می‌گردد. سپس یک نمونه واقعی موفق شامل نتایج مأموریت مشابه با استفاده از سامانه پهپاد مولتی‌روتور برای اوجگیری و رهاسازی محموله شبه ماهواره کوچک (کن‌ست) مورد تحلیل قرار می‌گیرد. براساس نتایج بدست آمده در برآوردهای فنی، آزمون-های کارکردی و عملیات میدانی، پهپاد هشت پره با قابلیت حمل محموله تا ۵ کیلوگرم و مداومت پروازی 20 دقیقه می‌تواند با توجه به قابلیت‌های اثبات‌شده انتخاب مناسبی برای سامانه رهاسازی محموله‌های مشابه کن‌ست باشد. نتیجه گرفته شد که این سامانه قابلیت اوجگیری بیشتر، پایداری بهتر و رهاسازی با دقت بالاتر را دارد و از نظر شاخص‌های عملیاتی نسبت به سایر سامانه‌ها مانند بالن کارامدتر است. توسعه این مفاهیم فناورانه در آینده نزدیک امکان بکارگیری فناوری هواپایه، به ویژه پهپادهای عمودپرواز در کاوش‌های فضایی را میسر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


 
[1] Kwasniak, Andrew, Hall, Joseph, and Mills, Robert. Drone
application in engineering. in 2017 Arizona ITE/IMSA
Annual Spring Conference. ITE/IMSA, 2017.
[2] González-Jorge, Higinio, Martínez-Sánchez, Joaquin,
Bueno, Martin, and Arias, Pedor. Unmanned aerial systems for civil applications: A review. Drones, 1(1), 2017.
[3] Fathima, Wasim. Unmanned aerial vehicles for space exploration. International Journal of Electrical, Electronics
and Data Communication, 5(10), 2017.
[4] NAKAMURA, Tai. Research on the drone technology for the iss application. http://www.nstda.or.
th/jaxa-thailand/wp-content/uploads/2016/12/
Mr-Tai-Nakamura.pdf, 2016.
[5] Ong, Thuy. Japan’s space camera drone on
the iss is a floating ball of cuteness. https:
//www.theverge.com/2017/7/17/15981250/
japan-space-camera-drone-iss-int-ball, 2017.
[6] Helicopters on mars? why not? https://www.
nasa.gov/audience/foreducators/k-4/features/
F-Helicopters-on-Mars.html, 2017.
[7] Hassanalian, M, Rice, D, and Abdelkefi, A. Evolution of
space drones for planetary exploration: A review. Progress
in Aerospace Sciences, 97:61–105, 2018.
[8] Cansat homepage. http://www.ari.ac.ir/index.php/
en/cansat-en.
[9] سهیل، انصارین، محمد، دریاباری، زهرا، ساعدی، علیرضا، قادری، و محدثه،
قاسمی. گزارش فاز عملیات تیم لازاروس از دانشگاه صنعتی شریف. ششمین
دوره مسابقات ملی کن ست ایران، .١٣٩۶
[10] علیرضا، فروزنده نژاد، سیدمصطفی دانش، و محمد، خرمی. گزارش فاز
عملیات تیم کیان از دانشگاه شهرکرد. ششمین دوره مسابقات ملی کن ست
ایران 1396.