روش‌های نوین کاهش مصرف سوخت و آلایندگی خودرو‌های ساخت‌وساز

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 استادیار دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

هزینه مصرف سوخت در ماشین آلات ساخت‌وساز یکی از مهمترین فاکتورهای پیش رو در کاربرد این تجهیزات است. استفاده از موتورهای دیزل در خودروهای خارج جاده ای یک منبع مهم در تولید اکسیدهای ازت و ذرات معلق ١٠ هستند. میزان انتشار آلایندگی اکسیدهای ازت و ذرات معلق ١٠ در خودروهای خارج جاده ای (ساخت و ساز و معدنی) بسیار بیشتر از استاندارد های اروپا می‌باشد. آمار دقیقی از هزینه‌های مصرف سوخت ماشین آلات ساخت وساز در دسترس نیست. تنها با مراجعه به کاتالوگ این خودروها می‌توان میانگین هزینه مصرف سوخت این خودروها را به دست آورد. با توجه به بالا بودن هزینه سوخت، به حداقل رساندن مصرف سوخت امری ضروری است. عوامل مؤثر در مصرف سوخت این خودروها بسیار متنوع است. تغییرات آب و هوایی مانند تغییر فشار، دما، رطوبت، انتخاب نوع سوخت، نوع گیربͺس مورداستفاده در خودرو در میزان مصرف سوخت و آلایندگی و راندمان کاری موتور مؤثرند. در این مقاله روش های کاهش مصرف سوخت و آلاینده ها با در نظر گرفتن استانداردهای معتبر امریکا و اروپا، مبتنی بر روش های نوین مانند هیبرید کردن، تعویض بهینه دنده، افزودن هیدروژن به سوخت دیزل، تعیین سیکل‌های کاری بهینه و استفاده از کاتالیزور اکسیداسیون، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


[1] حمید، قضات.ͬ شناسایی عوامل موثر در باز سازی و نوسازی ماشین آلات راه سازی ومعدن.ͬ کنفرانس راهبری و کاربردی ماشین آلات راه سازی و معدنͬ، .١٣٩٣ ،١۵:٢
[2] Haycraft, William R. History of construction equipment. Journal of Construction Engineering and Management, 137(10):720–723, oct 2011.
[3] رسول،ͬ امید. ماشین الات ساختمانͬ در راه سازی. ص. .١٣٩٢ ،۵٢
[4] سوخت دیزل، ،http://www.imencms.com/article-7146.aspx .
[5] بلدوزر‐راهنمای جامع آشنایی با بولدوزر‐ژوپیتر | مرجع بررسͬ و تحلیل ١٣ ،https : //fa.wikipedia.org/wiki/دنیای ساختمان. بولدوزر آ گوست .٢٠١٨
[6] ماشین آلات ساختمان.ͬ مرجع مهندسͬ عمران. .http://civilfa.ir/archives/115
[7] Machinery, L&T Construction & Mining. Komatsu WA700 Wheel Loader. http://www.larsentoubro.com/constructionmining-machinery/products/construction-miningequipment/komatsu-wheel-loaders/komatsu-wa700/.
 
[8] ویکی‌پدیا، دانشنامه آزادͺکمپرس‐وی، ،https://fa.wikipedia.org/wiki .٢٠١٨ آ گوست١٣
[9] دامپ تراکت چیست؟/ ابر ماشینͬ در حمل و نقل. .١٣٩٢ ،http://www.dana.ir/news/73540.html
[10] دامپ تراک کاترپیلار .١٣٩۵ ،http://ariarah.ir/ .٧٩٧
[11] بیل مͺانی‐ͬͺراهنمای جامع آشنایی با بیل مͺانی‐ͬͺژوپیتر | بررسͬ و تحلیل ،http://jupiterdesign.ir/hydraulic-excavator/ .دنیای ساختمان .١٣٩٧
[12] VolvoCE. Volvo Brochure Crawler Excavator EC950E English. https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/global/products/excavators/crawlerexcavators/brochures/brochure-ec950e-t2-en-30-20050247-c.pdf?v=TaUzPw.
[13] گریدر‐وی ،https : //fa.wikipedia.org/wiki/ͬ پدیا. گریدر .٢٠١٨
 
http://machinerysystem.blogsky.com/print .[ نسخه قابل چاپ١۴]
.٢٠١٨ آ گوست٢٧ ،/post-75
[15] Graders For Hire | Brooks Hire. http://brookshire.com.au/equipment/graders/, 2018.
[16] طبقه بندی ماشین آلات راه سازی و ساختمان‐ͬراه، ترافی ،ͷحمل و نقل‐انجمن علوم زمین و نقشه ژئومپیا. http://forum.geomapia.net/index.php/؟topic/٢٢١٧-‐طبقه
بندی‐ماشین‐آلات‐راه‐سازی‐و‐ساختمان،/ͬ .٢٠١٨
[17] Advantages And Disadvantages of Diesel Fuel-Fuel Cleaning equipment. https://futureofworking.com/8-advantages-and-disadvantages-of-diesel-cars/.
[18] Xing-cai, Lü, Jian-Guang, Yang, Wu-Gao, Zhang, and Zhen, Huang. Effect of cetane number improver on heat release rate and emissions of high speed diesel engine fueled with ethanol–diesel blend fuel. Fuel, 83(14-15):2013–2020, 2004.
[19] قره قان،ͬ ایت اله و میر سلیم، سید مصطف.ͬ روش های مختلف کاهش اکسید های نیتروژن در موتور های دیزل.ͬ پنجمین همایش موتور های درون .١٣٨۶ ،١١٩ –١١۶ سوز، صفحات
[20] ام،ͬ فتح الʓه، پیروزفر، وحید، و رزین قلم، عبدالصمد. بررسͬ اثر افزودنͬ های سوختͬ بر روی خواص سوخت و کاهش دوده در موتور های دیزل.ͬ سمینار تخصصͬ نفت، گاز و محیط زیست، ، .٢٠١٧ ٩١(x):٣٩٩–۴٠۴
[21] Borthakur, Swagata and Subramanian, Shankar C. Optimized Design and Analysis of a Series-Parallel HybridElectric Vehicle Powertrain for a Heavy Duty Truck. IFACPapersOnLine, 51(1):184–189, 2018.
[22] Masih-Tehrani, M. and Ebrahimi-Nejad, S. Hybrid Genetic Algorithm and Linear Programming for BulldozerEmissions and Fuel-Consumption Management Using Continuously Variable Transmission. Journal of ConstructionEngineering and Management, 144(7):2–10, 2018.
[23] BENNETT, SEAN. HEAVY DUTY TRUCK SYSTEM.no. HEAVY DUTY TRUCK SYSTEM. 2015.
[24]خودرونویس. اوردرایو چیست؟.http://khodronevis.com/fa/news/١٣٢۴/-اوردرایوoverdrive-چیست، ٢٣آ گوست .٢٠١٨
[25]کرباسͬ فروشها، مجید، امیر حسین، پریور، و جزایری، سید عل.ͬ اثر عوامل محیطͬ و ترکیب سوخت بر اندازگیری میزان مصرف سوخت و آلاینده NOx خودرو در ی ͷچرخه مشخص رانندگ.ͬ فصل نامه علمͬ پژوهشͬ تخقیقات موتور، صفحات .١٣
[26] گازوییل، سوخت دیزل. .١٣٩۴
[27] راهͺارهای بهینه سازی مصرف انرژی. سازمان بهینه سازی مصرف سوخت،.١٣٩٠
[28] Fu, Jiali and Bortolin, Gianantonio. Gear shift optimization for off-road construction vehicles. European Journalof Transport and Infrastructure Research, 14(3):214–228,2014.
[29] Oh, Kwangseok, Yun, Seungjae, Ko, Kyungeun, Ha,Sunghoon, Kim, Panyoung, Seo, Jaho, and Yi, Kyongsu.Gear ratio and shift schedule optimization of wheel loadertransmission for performance and energy efficiency. Automation in Construction, 69:89–101, 2016.
[30] Development of a representative operation cycle characterized by dual time series for bulldozers. Proceedings of theInstitution of Mechanical Engineers, Part D: Journal ofAutomobile Engineering, 231(13):1818–1828, 2017.
[31] Dindarloo, Saeid R. and Siami-Irdemoosa, Elnaz. Determinants of fuel consumption in mining trucks. Energy,112:232–240, 2016.
[32] Kamble, S, Mathew, T, and Sharma, G. I2.Development ofreal-world driving cycle: Case study of Pune, India. Transportation Research Part D: Transport and Environment,14(2):132–140, 2009.
[33] Fotouhi, A. and Montazeri-Gh, M. Tehran driving cycledevelopment using the k-means clustering method. Scientia Iranica, 20(2):286–293, 2013.
[34] Dai, Zhen, Niemeier, Deb, and Eisinger, Douglas. Drivingcycles: a new cycle-building method that better representsreal-world emissions. The U.C. Davis-Caltrans Air QualityProject, 66(66):37, 2008.
[35] Wang, Hong, Huang, Yanjun, Khajepour, Amir, He, Hongwen, and Cao, Dongpu. A novel energy management forhybrid off-road vehicles without future driving cycles as apriori. Energy, 133:929–940, 2017.
[36] Holmer, Olov and Eriksson, Lars. Simultaneous Reduction of Fuel Consumption and NOxEmissions through Hybridization of a Long Haulage Truck. IFAC-PapersOnLine,50(1):8927–8932, 2017.
[37] Lajunen, Antti. Fuel economy analysis of conventional andhybrid heavy vehicle combinations over real-world operating routes. Transportation Research Part D: Transport andEnvironment, 31:70–84, 2014.
[38] Wang, Hongmei, Wang, Qingfeng, and Hu, Baozan. A review of developments in energy storage systems for hybridexcavators. Automation in Construction, 80:1–10, 2017.
[39] Patil, Chinmay, Varade, Sanjyot, and Wadkar, Swapnil. AReview of Engine Downsizing and its Effects. 7(7):319–324,2017.
[40] Ibaraki, Yukio, Seiichi, Yamashita, Ebisu, Kunio, Motoki,Sumida, Ogita, Byeongil, and an Hiroshi. Development of
Electric Supercharger to Facilitate the Downsizing of Automobile Engines. Mitsubishi Heavy Industries TechnicalReview, 47(December 2010):7–12, 2010.