فناوری سیستم‌های ذخیره‌سازی سرما در تهویه مطبوع ساختمان‌ها و بررسی میزان بهره‌وری آن در یک ساختمان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشکده مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

چکیده

سیستم‌های ذخیره‌ی سرما باعث کاهش هزینه‌های برق مصرفی می‌شوند، به این صورت که در ساعات غیر اوج مصرف انرژی الکتریکی، اقدام به تولید و ذخیره‌سازی سرما کرده و در ساعات میان باری و پر باری مصرف برق، از سرما‌ی تولید شده برای خنک‌سازی ساختمان استفاده می‌کنند. با توجه به اختلاف قابل توجه قیمت برق مصرفی در ساعات اوج باری با ساعات کم باری این شیوه باعث کاهش بهای انرژی الکتریکی پرداختی می‌شود. در روش سرمایش مستقیم در ساعاتی از روزهای تابستان اوج باری بر تولید و توزیع برق سراسری کشور تحمیل می‌شود. با توجه به اختلاف قیمت شرایط مختلف برای مصرف کنندگان در این روش هزینه زیادی نیز به خانوارها تحمیل می‌شود بنابراین فناوری سیستم های ذخیره‌ی سرما در تنظیم شبکه برق مصرفی در زمان اوج باری کمک زیادی می‌کند. استفاده از فناوری سیستم‌های ذخیره‌ی سرما شامل استراتژی‌های کامل و جزئی می‌باشد که در این مقاله ارائه می‌گردد. در آخر بار سرمایش یک ساختمان نمونه در شهر تهران محاسبه و طراحی سیستم تأمین بار سرمایشی آن با استفاده از سه استراتژی ذخیره سرمای معرفی شده انجام و برآورد بهره‌وری هر کدام از سه استراتژی ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] Calmac manufacturing corporation, how the icebank system works. http://www.calmac.com.
[2] Alamrajabi, A.A. and A.R.Akhondpor. Cold storage with direct refrigeration. ISME98, 1998 (in Persian).
[3] Rismanchi, Behzad, Saidur, Rahman, Masjuki, Haji Hassan, and Mahlia, Teuku Meurah Indra. Energetic, economic and environmental benefits of utilizing the ice thermal storage systems for office building applications. Energy and Buildings, 50:347–354, 2012.
[4] Weicheng, Zhang and Siying, Teng. Hvac system energysaving design for one super-high office building. International Journal of High-Rise Buildings, 2(4):315–321, 2013.
[5] Mansori, Sh., Maccarizadeh, V., Jabbar, M., and Nouri, M. Specification of the technical characteristics of the ice storage tank on a melting coil from inside to a capacity of 647 kwh. 26 th international power system conference, tehran, iran, 2011 (in Persian).
[6] Grozdek, Marino. Load shifting and storage of cooling energy through ice bank or ice slurry systems, doctoral thesis, 2009.
[7] Grozdek, Marino. Load shifting and storage of cooling energy through ice bank, doctoral thesis, 2009.
[8] Henderson, G. Ice thermal storage systems. http://www.cryogel.com.
[9] Jafarkazemi, F. and Lashgari, M. Study of the possibility of using a cold storage system in a packed ice package in iran. Tehran, Iran, 2009. The first HVAC international conference (in Persian).
[10] Electricity tariffs and their general conditions, ministry of power, 2016 (in persian).