مطالعه توزیع تنش در مخازن تحت فشار افقی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگاه نفت

چکیده

این مقاله نشان دهنده تحلیل نتایج توزیع تنش در مخازن تحت فشار افقی و پایه‌های نگهدارنده آن می‌باشد. نتایج از یک تحلیل المان محدود سه بعدی به دست آمده است و برای دستیابی به نتایج ملموس‌تر یک چهارم مخزن با استفاده از جزئیات واقعی پایه‌های نگهدارنده مدل شده است. در این مقاله علاوه بر نشان دادن توزیع تنش در مخزن تحت فشار، توزیع تنش در اجزا پایه نگهدارنده آن مانند صفحه‌های سایشی (Wear Plate)، صفحه‌های شبکه‌ای (Web Plate)، فلنجی (Flange Plate) و صفحه زیرین (Base Plate) بررسی شده است. از آنجایی که جانمایی پایه دارای اهمیت فراوانی می-باشد، اثر تغییر در بارگذاری و پارامترهای هندسی مختلف بررسی شده و توصیه‌هایی برای رسیدن به مقادیر بهینه نسبت "فاصله پایه از انتهای مخزن" به "طول مخزن" و همچنین نسبت "طول مخزن" به "شعاع مخزن" برای کمینه شدن تنش‌های مخزن و پایه ارائه شده است. در پایان دلایل فیزیکی به منظور انتخاب مقادیر مشخصی از نسبت فاصله نگهدارنده از انتهای مخزن به طول مخزن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


] ﻓﻠﺰی.ﻣﺠﻠﻪﻓﺎرﺳﻧﻤﻮﻧﻪ،۵٢)۶٠١(:٧۵– ٩۴،ﻓﺮوردﯾﻦواردﯾﺒﻬﺸﺖ۵٩٣١. ﺣﺒﯿﺒﯽ،ﻧﺒﺮدوﺑﻨﺪﮔﺎﻧ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ.ﺗﺤﻠﯿﻞﻋﺪدیزاوﯾﻪ یاﻟﯿﺎﻓﺖوﺗﻌﺪادﻻﯾﻪ ﻫﺎ [٢]
 ﺑﺮاﺳﺘﺤﺎمﻣﺨﺎزنﺗﺤﺖﻓﺸﺎرﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘاﺳﺘﻮاﻧﻪ ای. دراوﻟﯿﻦﻫﻤﺎﯾﺶﺑﯿﻦ .١٣٩۶،اﻟﻤﻠﻠﻧﻔﺖ،ﮔﺎز،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤوESH زﻧﺪیﺑﺎﻏﭽﻪﻣﺮﯾﻢ،ﻋﺒﺎسوﮐﺮﻣﺨﺎﻧ،ﺳﻌﯿﺪ. ﺑﺮرﺳوﺗﺤﻠﯿﻞﻣﺨﺎزنﺗﺤﺖ [٣]
 ﻓﺸﺎرداﺧﻠﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازﻧﺮماﻓﺰاراﻟﻤﺎنﻣﺤﺪود.sysna دردوﻣﯿﻦﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠدﺳﺘﺎوردﻫﺎیﻧﻮﯾﻦﭘﮋوﻫﺸدرﻣﺎﻧﯿ،ﺻﻨﺎﯾﻊوﻫﻮاﻓﻀﺎ.
 [4] Boiler, ASME and Code, Pressure Vessel. Section viii: Rulesforconstructionofpressurevessels,division1. American Society of Mechanical Engineers (ASME), New York, pp. 382–383, 1986.
vessels on two saddle supports. Welding Journal Research Supplement, 30(9):435–445, 1951.
 [6] Megyesy, Eugene F. Pressure vessel handbook. 1973.
 [7] Tooth, AS, Chan, GCM, Spence, J, and Nash, DH. Horizontal saddle supported storage vessels: Theoretical and experimental comparisons of plastic collapse loads. Pressure Equipment Technology: Theory and Practice, p. 87, 2003.
[8] PD5500, BSI. Specification for unfired fusion welded pressure vessels. London: British standards Institution, 2000.
[9] Widera, GEO,Sang, ZF,andNatarajan, R. Onthedesign of horizontal pressure vessels. Journal of pressure vessel technology, 110(4):393–401, 1988.
[10] Seng, Ong Lin. Effectiveness of wear plate at the saddle support. Journal of pressure vessel technology, 114(1):12– 18, 1992.
 [11] Ong,LSandLu,G. Optimalsupportradiusofloose-fitting saddle support. International journal of pressure vessels and piping, 54(3):465–479, 1993.
 [12] Chan, GCM, Tooth, AS, and Spence, J. An experimental study of the collapse of horizontal saddle-supported storage vessels. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 212(3):183–195, 1998.
[13] El-Abbasi, N, Meguid, SA, and Czekanski, A. Threedimensional finite element analysis of saddle supported pressure vessels. International journal of mechanical sciences, 43(5):1229–1242, 2001. [14] Magnucki, K, Stasiewicz, P, and Szyc, W. Flexible saddle supportofahorizontalcylindricalpressurevessel. Internationaljournalofpressurevesselsandpiping,80(3):205–210, 2003.
[15] Khan, Shafique MA. Initial investigation into optimizing design of a pressure vessel saddle. in ASME 2008 Pressure Vessels and Piping Conference, pp. 19–22. American Society of Mechanical Engineers, 2008.