بررسی مواد تغییرفاز دهنده بر عملکرد آب شیرین کن های خورشیدی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

اساس شیرین سازی آب شور در خلاء بدین صورت می باشد که جوشش آب در فشار کمتر از اتمسفر و در نتیجه دمای بسیار پایین تر از حد نرمال اتفاق می افتد. دلیل آن این است که جوشش یک مایع زمانی اتفاق می افتد که فشار بخار برابر فشار محیط باشد.در نتیجه فشار بخار با دما افزایش می یابد. بنابراین به دلیل کاهش درجه حرارت انرژی گرمایی ذخیره می شود. در این تحقیق، مشخصات طراحی، بهره وری، و همچنین تحلیل مقایسه ای از آب شیرین کن های خورشیدی با سیستم ذخیره سازی گرمای نهان که در دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است را پوشش می دهد.نتایج نشان داده است که عملکرد آب شیرین کن های خورشیدی با مواد ذخیره سازی گرمای نهان چه در سیستم های فعال و چه غیرفعال باعث افزایش بهره وری در طول شب می شود و کارایی بهتری نسبت به آب شیرین کن های خورشیدی بدون مواد ذخیره سازی گرمای نهان دارند،هرچند بهره وری آب شیرین کن های خورشیدی فعال بیشتر از آب شیرین کن های خورشیدی غیرفعال می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Tiwari,GN,Singh, HN,andTripathi, Rajesh. Presentstatus of solar distillation. Solar energy, 75(5):367–373, 2003.
[2] Park, Soo-Jin, Choi, Wonsik, Kim, Jae-Jin, Kim, MinjoongJ,Park,RokjinJ,Han,Kyung-Soo,andKang,Geon. Effects of building–roof cooling on the flow and dispersion of reactive pollutants in an idealized urban street canyon. Building and Environment, 109:175–189, 2016.
 [3] Qiblawey,HazimMohameedandBanat,Fawzi. Solarthermal desalination technologies. Desalination, 220(1-3):633– 644, 2008.
 [4] Shukla, SK. Application of solar distillation systems with phase change material storage. in Modern Mechanical Engineering, pp. 15–42. Springer, 2014.
 [5] Kumar, P Vishwanath, Kumar, Anil, Prakash, Om, and Kaviti, Ajay Kumar. Solar stills system design: A review. Renewable and sustainable energy reviews, 51:153– 181, 2015. [6] Nafey, A Safwat, Abdelkader, M, Abdelmotalip, A, and Mabrouk, AA. Parameters affecting solar still productivity. Energy Conversion and Management, 41(16):1797– 1809, 2000. [7] El-Sebaii, AA. Effect of wind speed on active and passive solar stills. Energy Conversion and Management, 45(78):1187–1204, 2004.
 [8] Aboul-Enein, S, El-Sebaii, AA, and El-Bialy, E. Investigationofasingle-basinsolarstillwithdeepbasins. Renewable Energy, 14(1-4):299–305, 1998.
[9] Kant, Karunesh, Shukla, A, and Sharma, Atul. Performance evaluation of fatty acids as phase change material for thermal energy storage. Journal of Energy Storage, 6:153–162, 2016.
[10] Sharma, Atul, Shukla, A, Chen, CR, and Dwivedi, S. Development of phase change materials for building applications. Energy and Buildings, 64:403–407, 2013.
[11] Sharma, Atul, Tyagi, V Veer, Chen, CR, and Buddhi, Dharam. Review on thermal energy storage with phase change materials and applications. Renewable and Sustainable energy reviews, 13(2):318–345, 2009.
[12] Tyagi, Vineet Veer and Buddhi, D. Pcm thermal storage in buildings: a state of art. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 11(6):1146–1166, 2007.
[13] Bal, Lalit M, Satya, Santosh, Naik, SN, and Meda, Venkatesh. Review of solar dryers with latent heat storage systems for agricultural products. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(1):876–880, 2011.
 [14] Bal, Lalit M, Satya, Santosh, and Naik, SN. Solar dryer with thermal energy storage systems for drying agricultural food products: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(8):2298–2314, 2010.
[15] Kant, Karunesh, Shukla, Amritanshu, Sharma, Atul, and Biwole,PascalHenry. Heattransferstudiesofphotovoltaic panel coupled with phase change material. Solar Energy, 140:151–161, 2016.
[16] Kant, Karunesh, Shukla, A, Sharma, Atul, Kumar, Anil, and Jain, Anand. Thermal energy storage based solar dryingsystems: Areview. Innovative food science & emerging technologies, 34:86–99, 2016.
 [17] Shukla, A, Kant, Karunesh, Sharma, Atul, and Biwole, PascalHenry. Coolingmethodologiesofphotovoltaicmodule for enhancing electrical efficiency: A review. Solar Energy Materials and Solar Cells, 160:275–286, 2017.
[18] Huang, MJ, Eames, PC, and Norton, Brian. Phase change materials for limiting temperature rise in building integratedphotovoltaics. SolarEnergy,80(9):1121–1130,2006.
[19] Radhwan, Abdulhaiy M. Transient performance of a stepped solar still withbuilt-in latent heat thermal energy storage. Desalination, 171(1):61–76, 2005.
[20] El-Sebaii,AA,Al-Ghamdi,AA,Al-Hazmi,FS,andFaidah, Adel S. Thermal performance of a single basin solar still with pcm as a storage medium. Applied Energy, 86(78):1187–1195, 2009.
[21] Tabrizi, Farshad Farshchi, Dashtban, Mohammad, and Moghaddam,Hamid. Experimentalinvestigationofaweirtypecascadesolarstillwithbuilt-inlatentheatthermalenergystoragesystem. Desalination,260(1-3):248–253,2010.
[22] Dashtban, Mohammad and Tabrizi, Farshad Farshchi. Thermal analysis of a weir-type cascade solar still integrated with pcm storage. Desalination, 279(1-3):415–422, 2011.
 [23] Al-Hamadani, AAF and Shukla, SK. Water distillation using solar energy system with lauric acid as storage medium. international Journal of energy engineering, 1(1):1–8, 2011.
[24] Kantesh, DC. Design of solar still using phase changing material as a storage medium. International Journal of Scientific & Engineering Research, 3(12):1–6, 2012.
[25] Sathyamurthy, Ravishankar, Nagarajan, PK, Kennady, Hyacinth, Ravikumar, TS, Paulson, V, and Ahsan, Amimul. Enhancing the heat transfer of triangular pyramid solar still using phase change material as storage material. Frontiers in Heat and Mass Transfer (FHMT),5(1), 2014.
[26] Chander, MS and Gowtham, M. Concentrated parabolic solar distiller integrated with latent heat storage material and mini solar pond. International Journal of Chemical Engineering and Applications, 2(3):2–7, 2011.
 
 [27] Arunkumar, Thirugnanasambantham, Denkenberger, D, Ahsan, Amimul, and Jayaprakash, R. The augmentation of distillate yield by using concentrator coupled solar still with phase change material. Desalination, 314:189–192, 2013.
 [28] Kabeel,AE,Abdelgaied,Mohamed,andMahgoub,M.The performance of a modified solar still using hot air injection and pcm. Desalination, 379:102–107, 2016.