معرفͬ سیستم های سرمایش تبخیری نقطه شبنم و کاربردهای آن ها

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

متن حاضر به مروری کوتاه بر خنک کننده های تبخیری نقطه شبنم و کاربردهای آن ها مͬ پردازد. در ابتدا، مزایای سیستم های
سرمایش تبخیری نسبت به سیستم های تبرید تراکمͬ بیان شده و پس از آن انواع مختلف سیستم های سرمایش تبخیری
معرفͬ مͬ شوند. در ادامه، اساس عملͺرد سیستم های سرمایش تبخیری غیرمستقیم که خنک کننده های نقطه شبنم نوعͬ
از آن ها هستند بیان شده و سپس درباره خنک کننده های نقطه شبنم و انواع مختلف متداول آن شامل سیستم های سرمایش
تبخیری نقطه شبنم جریان مخالف و جریان متقاطع توضیح داده مͬ شود. در انتها نیز کاربردهایی که استفاده از سیستم های
سرمایش تبخیری نقطه شبنم در آن ها متداول است شامل استفاده به منظور انجام عملیات تهویه مطبوع در ساختمان ها و به
کارگیری برای پیش سرمایش هوای ورودی به کمپرسور در نیروگاه های تولید توان که در آن ها توربین گازی وجود دارد مورد
بررسͬ قرار مͬ گیرند.

کلیدواژه‌ها


[1] Sohani, A. and Sayyaadi, H., 2018. Thermal comfort based resourcesconsumptionandeconomicanalysisofatwo-stage direct-indirectevaporativecoolerwithdiversewatertoelectricity tariff conditions. Energy Conversion and Management, 172, pp.248-264.
 [2] Sohani, A., Sayyaadi, H. and Mohammadhosseini, N., 2018. Comparative study of the conventional types of heat and mass exchangers to achieve the best design of dew point evaporative coolers at diverse climatic conditions. Energy Conversion and Management, 158, pp.327-345.
[3] Sohani, A., Zabihigivi, M., Moradi, M.H., Sayyaadi, H. and Balyani, H.H., 2017. A comprehensive performance investigation of cellulose evaporative cooling pad systems using predictive approaches. Applied Thermal Engineering, 110, pp.1589-1608.
 [4] Sohani, A., Sayyaadi, H. and Hoseinpoori, S., 2016. Modeling and multi-objective optimization of an M-cycle crossflow indirect evaporative cooler using the GMDH type neural network. International Journal of Refrigeration, 69, pp.186-204.
[5] Sohani, A., Sayyaadi, H., Balyani, H.H. and Hoseinpoori, S., 2016. A novel approach using predictive models for performanceanalysisofdesiccantenhancedevaporativecooling systems. Applied Thermal Engineering, 107, pp.227-252.
[6] Sohani, A., Farasati, Y. and Sayyaadi, H., 2017. A systematic approach to find the best road map for enhancement of a power plant with dew point inlet air pre-cooling of the air compressor. Energy Conversion and Management, 150, pp.463-484.