استفاده از آزمون های استاندارد جهت بررسی واژگونی خودرو در Adams/car، مطالعه موردی: بررسی تاثیر بار در واژگونی و پایداری یک کامیون سه محوره

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشگاه شهید رجایی

چکیده

در این مقاله با استفاده از نرم‌افزار adams و آزمون‌های استاندارد در آن به تحلیل واژگونی در خودرو پرداخته می‌شود. برای این منظور ابتدا به بررسی عوامل واژگونی در خودرو پرداخته شده و سپس به معرفی آزمون‌های استاندارد مانور واحد ، فرمان پله و رانش در نرم‌افزار adams/car پرداخته می‌شود. پس از آن به بررسی یک مطالعه موردی پرداخته شده و در آن تاثیر بار بر میزان پایداری با استفاده از آزمون‌های فوق در adams/car بررسی می‌گردد. نتایج مطالعه‌ی موردی نشان می‌دهد که حداکثر سرعت برای خودرو مورد مطالعه برای ارضاء نمودن استانداردهای ISO سرعت 60 کیلومتر بر ساعت می‌باشد. هرچند در سرعت‌های بالاتر (تا سرعت 90 کیلومتر بر ساعت) خودروی فوق دچار واژگونی نمی‌شود اما در سرعت-های بالاتر از 60 کیلومتر بر ساعت مقادیر حداکثر شتاب جانبی و یا حداکثر زاویه غلت از مقدار استاندارد ISO تجاوز نموده و لذا حداکثر سرعت 60 کیلومتر بر ساعت برای خودرو شامل بار درنظر گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] http://www.investopedia.com/terms/r/ rollover.asp.
ﮐﺮﻣﺎﻧ،ﻣﺤﻤﺪ،ﻋﻠﯿﺨﺎﻧ.ﻣﺪﻟﺴﺎزیدﯾﻨﺎﻣﯿواژﮔﻮﻧﺧﻮدرو.ﭘﺎﯾﺎن [٢] . ١٣٨٩،ﻧﺎﻣﻪﮐﺎرﺷﻨﺎیارﺷﺪ
[3] Rose, Nathan A, Kineticorp, LLC, and Beauchamp, Gray.Reconstructionandanalysisofrollovercrashes of light vehicles. 2017. اﺻﻔﻬﺎﻧﯿﺎن،ﻣﺤﺴﻦ،ﮐﺒﯿﺮی،ﺿﯿﺎﺋراد،ﺳﻌﯿﺪ. ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیآزﻣﻮن [۴]
 واژﮔﻮﻧاﺗﻮﺑﻮس٧۵۴oاﺻﻼحﺳﺎزهآنﺑﻪﻣﻨﻈﻮرارﺿﺎیﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﻮن.روشﻫﺎیﻋﺪدیدرﻣﻬﻨﺪﺳ،ﺑﻬﻤﻦ٩٨٣١ .
[5] Mongiardini, M, Grzebieta, RH, Mattos, GA, and Bambach, MR. Computer modelling of vehicle rollover crash tests conducted with the unsw jordan rollover system. International journal of crashworthiness, 21(3):173–190, 2016.
[6] Richardson, SA, Rechnitzer, G, Grzebieta, Raphael H, and Hoareau, Effie. An advanced methodology for estimating vehicle rollover propensity. International journal of crashworthiness, 8(1):63–72, 2003.
 [7] Li,Yinong,Sun,Wei,Huang,Jingying,Zheng,Ling, and Wang, Yanyang. Effect of vertical and lateral coupling between tyre and road on vehicle rollover. Vehicle System Dynamics, 51(8):1216–1241, 2013.
ﺣﻤﯿﺪ، ﻣﺸﻬﺪی، ﺑﻬﺮوز، ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ،. ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﭗ ﺷﺪن [٨] ﺧﻮدروﻫﺎیﺷﺎﺳﺑﻠﻨﺪﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازﻣﺪﻟﺴﺎزیدﯾﻨﺎﻣﯿآندرزﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖرویدوﭼﺮخ.ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﮐﺎرﺷﻨﺎیارﺷﺪ،ﺻﻔﺤﺎت۵۴ – ۶۵، آذر٣٩٣١ .
 [9] Gillespie, Thomas D. Fundamentals of vehicle dynamics. warrendale, pa: Society of automotive engineers, 1992. [
10] Terhune, KW. A Comparison of Light Truck and PassengerCarOccupantProtectioninSingle-vehicle Crashes. 1986. [11] Ajluni,KarenK. Rolloverpotentialofvehicleonembankments, sideslopes, and other roadside features. Public Roads, 52(4), 1989.