ساختار مه ساز پالسی حرارتی بومی سازی شده جهت کاربرد داخلی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشگاه هوایی شهید ستاری*هوافضا

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ساختار و کاربرد مه ساز پالس حرارتی می باشد که برای اولین بار در کشور ساخته شده است. از امتیاز این دستگاه نسبت به مشابه خارجی آن قیمت بسیار پایین آن می باشد. تمامی قطعات آن بصورت بومی در داخل کشور تهیه و تولید شده است و هیچ قطعه ای برای آن از خارج وارد نگردیده است. از مهمترین کاربردهای آن تولید مه با وسعت زیاد می‌باشد که در صنعت کشاورزی و دام و طیور در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا به دلیل کاربری آسان، وسیع، متنوع و هزینه‌ی کمتر، دست به ساخت نمونه اولیه مه پالس حرارتی زده شد. سعی بر آن است که با هدف گسترش تولیدات آن در ایران برای اولین بار، جایگزینی مناسب، مقرون به صرفه و بهینه برای روش های سنتی و یا پر هزینه دیگر در صنعت کشاورزی، دام و طیور، باغات و گلخانه‌های بزرگ شود. با توجه به ارزیابی های انجام شده این دستگاه با دستگاه های مشابه که بنام پالس فوگ‌ها نیز مشهورند و به تازگی وارد بازار کشور شده اند هیچ تفاوتی از نظر عملکردی با هم ندارند. اضافه بر این که قیمت تمام شده این دستگاه بسیار پایین تر از مشابه خارجی آن می باشد

کلیدواژه‌ها


[1] F.Westberg,“Insidethepulsejetengine”,FredrikWestberg, 25 April 2000
[2] Pulse fog generator; https://patents.google.com/ patent/US4343719A/en
[3] Colorants Industry History; www.colorantshistory.org, 2016
 [4] Home made puls jet engines; www.Pulse-Jets.com ﺣﺎﻣﺪی،م.ﻧﻮراﻟﻪزاده،ج.ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎیاﻧﻔﺠﺎرﺿﺮﺑﻪایوﺑﺮرﺳﻣﺒﺎﺣﺚﻣﻬﻢ [۵]
 درﻃﺮاﺣﺑﻬﯿﻨﻪ،ﻣﺠﻠﻪﻋﻠﻤﺗﺮوﯾﺠﻣﻬﻨﺪﺳﻣﺎﻧﯿاﻧﺠﻤﻦﻣﺎﻧﯿاﯾﺮان، ﺷﻤﺎره٧٩،ﺳﺎل٣٢،٣٩٣١
[6] P. K. Panicker, “The Development and Testing of Pulsed Detonation Engine Ground Demonstrators”, PhD. Thesis, The University of Texas at Arlington, 2008.
 [7] E. Wintenberger, J. E. , “Shepherd. Detonation Waves and PulseDetonationEngines”,CaliforniaInistituteofTechnology, Pasadena, CA91125, 2004.
 [8] R.Belini,“IdealCycleAnalysisofaRegenerativePulseDetonation Engine for Power Production”, PHD Thesis, Texas,
[9] C. Kerr, J. Reynolds, “Valveless Pulsejet Engines”, Bachelor of Science Aerospace Engineering, Califonia Polytechnic State University, United State, 2010
[10] R. E. Stevens,D. A. Roundebush, Pulse fog generator; http://www.freepatentsonline.com/4934601.html
[11] D. Stahl, S. Gmbh, Product Catalogue Stationary and Portable/Cold and Thermal Fogging Devices’Germany, 6SEPT-2012
[12] D. K. Giles, M. Latham, G. Matthews, F. Solanelles, E. Thornhill, “EQUIPMENT FOR VECTOR CONTROL SPECIFICATION GUIDELINES” , Department of Control of Neglected Tropical Diseases WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES),World Health Organization 2010
 [13] G. Jackson, “Curtis Dyna-Fog Products Professional VectorControlEquipment”CurtisDyna-FogaDivisionofB&G Equipment Company, USA, 2016
[14] W. Manitowoc, “Owners Manual Thermal Fogging Unit”, Dramm Corporation, USA, 2000
[15] D. Stahl, S. Gmbh, “Thermal Fogging Advantages of the Pulse-Jet Technology” Germany, 2011