مروری بر نقش پارامتر‌های موثر بر خمکاری کششی دورانی لوله

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشکده مکانیک، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

فرآیند خمکاری لوله‌ها در صنایع کاربرد فراوانی دارد و با پیشرفت‌های اخیر و لزوم استفاده از تجهیزات مستحکم و کم وزن، پژوهش‌های بسیاری در مورد انواع روش‌های خمکاری لوله‌ها توسط محققین انجام شده‌است. خمکاری کششی دورانی ، یکی از متداول‌ترین روش‌ خمکاری لوله‌هاست. در این فرآیند با استفاده از مجموعه‌ای از قالب‌ها، لوله به قالب خمکاری فشرده شده و با حرکت دورانی آن و ایجاد کشش ناشی از نیروهای تماسی بین قالب‌ها، خم می‌شود. هدف این مقاله مرور تحقیقات اخیر در مورد روش فوق و پارامتر‌های موثر بر آن است. از بین این پارامتر‌ها می‌توان به مشخصات هندسی و مکانیکی لوله، ضریب اصطکاک و لقی بین سطوح لوله و قالب‌ها اشاره کرد که هرکدام تاثیر متفاوتی بر کیفیت و احتمال بروز عیوب در لوله دارند و نیازمند بررسی جداگانه هستند و با شناخت نحوه اثرگذاری آن‌ها و با یک طراحی مناسب براساس آن می‌توان لوله را با کیفیتی مطلوب، خم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] He, Y.A.N.G., Heng, L.I., Zhang, Z., Mei, Z.H.A.N., Jing, L.I.U. and Guangjun, L.I., Advances and trends on tube bending forming technologies. Chinese Journal of Aeronautics, Vol. 25, No. 1, pp.1-12, 2012.
[2] Trana, K.,Finite element simulation of the tube hydroforming process—bending, preforming and hydroforming. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 127, No. 3, pp.401-408, 2002.
[3] Gao, L. and Strano, M., FEM analysis of tube pre-bending andhydroforming.JournalofMaterialsProcessingTechnology, Vol. 151, No. 1, pp.294-297, 2004.
 [4] Syed, K.A., Paul, R.R., Varghese, A.M. and Joseph, N.A., EmergencyventilationwithaChevalierJackson’smetaltracheostomytube.Internationaljournalofpediatricotorhinolaryngology, Vol. 78, No. 5, pp.888-890, 2014.
 [5] Semiatin, S.L., MArquard, E. and Lampman, H., ASM Handbook,: Metalworking: Sheet Forming, Vol. 14, ASM International, 2006.
 [6] Heng, L., He, Y., Mei, Z., Zhichao, S. and Ruijie, G., Role of mandrel in NC precision bending process of thin-walled tube. International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 47, No. 7, pp.1164-1175, 2007.
[7] Oliveira, D.A., Worswick, M.J. and GRANTAB, R., Effect of lubricant in mandrel-rotary draw tube bending of steel and aluminum. Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 44, No. 1, pp.71-78, 2005.
 [8] H. Li, Study on Wrinkling behaviors under multi-die constraintsinthin-walledtubeNCbending,PhDthesis,Northwestern Polytechnical University,Chinese, 2007.
[9] Yang, H. and Lin, Y., Wrinkling analysis for forming limit of tube bending processes. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 125, No. 3, pp.363-369, 2004.
[10] Li, H., Yang, H., Zhang, Z.Y., Li, G.J., Liu, N. and Welo, T., Multiple instability-constrained tube bending limits. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 214, No. 2, pp.445-455, 2014.
 [11] Dong, J., Liu, Y. and Yang, H., Research on the sensitivity of material parameters to cross-sectional deformation of thin-walled rectangular tube in rotary draw bending process. Journal of Materials Research, Vol. 31, No. 12, pp.1784-1792, 2014.
[12] Jiang, Z.Q., Yang, H., Zhan, M., Xu, X.D. and Li, G.J., Coupling effects of material properties and the bending angle on the springback angle of a titanium alloy tube during numerically controlled bending. Materials & Design, Vol. 31, No. 4, pp.2001-2010, 2014.
 [13] Dong, J., Liu, Y. and Yang, H., Research on the sensitivity of material parameters to cross-sectional deformation of thin-walled rectangular tube in rotary draw bending process. Journal of Materials Research, Vol. 31, No. 12, pp.1784-1792, 2016. [
14] Stelson,K.A.,Three-dimensionaltubegeometrycontrolfor rotary draw tube bending, part 1: bend angle and overall tube geometry control. Journal of Manufacturing Science and Engineering, Vol. 123, No. 2, pp.258-265, 2001.
[15] Hasanpour, K., Barati, M., Amini, B. and Poursina, M., The effect of anisotropy on wrinkling of tube under rotary draw bending. Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 27, No. 3, pp.783-792, 2013.
 [16] Yang, H., Li, H. and Zhan, M., Friction role in bending behaviors of thin-walled tube in rotary-draw-bending under small bending radii. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 210, No. 15, pp.2273-2284, 2010.
[17] He, Y., Jing, Y., Mei, Z., Heng, L. and Yongle, K., 3D numerical study on wrinkling characteristics in NC bending of aluminum alloy thin-walled tubes with large diameters under multi-die constraints. Computational Materials Science, Vol. 45, No. 4, pp.1052-1067, 2009.
[18] He, Y.A.N.G., Gu, R.J., Mei, Z.H.A.N. and Heng, L.I., Effect of frictions on cross section quality of thin-walled tube NC bending.Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vol. 16, No. 4, pp.878-886, 2006.
 [19] Welo, T., Paulsen, F. and Brobak, T.J., The behaviour of thin-walled, aluminium alloy profiles in rotary draw bending—A comparison between numerical and experimentalresults.JournalofMaterialsProcessingTechnology, Vol. 45, pp.173-180, 1994.
[20] ZHU, Y.X., LIU, Y.L. and He, Y.A.N.G., Sensitivity of springback and section deformation to process parameters inrotarydrawbendingofthin-walledrectangularH96brass tube. Transactions of nonferrous metals society of China, Vol. 22, No. 9, pp.2233-2240, 2012.
 [21] Sözen, L., Guler, M.A., Bekar, D. and Acar, E., Investigation and prediction of springback in rotary-draw tube bending process using finite element method. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 226, No. 12, pp.2967-2981, 2012.
[22] Heng, L.I. and He, Y.A.N.G., A study on multi-defect constrained bendability of thin-walled tube NC bending under different clearance. Chinese Journal of Aeronautics, Vol. 24, No. 1, pp.102-112, 2011.
[23] Nedoushan,R.J.,EffectofMandrel,ItsClearanceandPressure Die on Tube Bending Process via Rotary Draw Bending Method. International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. 5, No. 5, pp.47-52, 2013.
 [24] Zhao, G.Y., Liu, Y.L., He, Y.A.N.G. and Lu, C.H., Crosssectional distortion behaviors of thin-walled rectangular tube in rotary-draw bending process. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vol. 20, No. 3, pp.484-489, 2010.
[25] Zhao,G.,Liu,Y.andYang,H.,Effectofclearanceonwrinklingofthin-walledrectangulartubeinrotarydrawbending process. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 50, pp.85-92, 2010.
[26] Heng,L.I.,He,Y.A.N.G.,Mei,Z.H.A.N.andRui-Jie,G.U., Forming characteristics of thin-walled tube bending process with small bending radius. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vol. 16, pp.s613-s623, 2006.
 [27] Li, H., Yang, H., Yan, J. and Zhan, M., Numerical study on deformation behaviors of thin-walled tube NC bending with large diameter and small bending radius. Computational Materials Science, Vol. 45, No. 4, pp.921-934, 2009.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ،اﻟﯿﺎﺳ،ﺣﺴﯿﻦزاده،ﺑﺮرﺳﺟﺎﯾﺰﯾﻨﻓﺸﺎرﺳﯿﺎلداﺧﻠﺑﻪﺟﺎی [٢٨]
 ﻣﻨﺪرلدرﻓﺮآﯾﻨﺪﺧﻢﮐﺎریﮐﺸﺸدوراﻧﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎیﺟﺪارﻧﺎزکﺑﺎﺷﻌﺎعﺧﻢ ﺑﺤﺮاﻧ.ﻣﻬﻨﺪﺳﻣﺎﻧﯿﻣﺪرس،ﺟﻠﺪ.۶١،ش.٩،ص٧٨٢ ‐ ٧٩٢،۵٩٣١ . [29] Lee, H., Van Tyne, C.J. and Field, D., Finite element bending analysis of oval tubes using rotary draw bender for hydroforming applications. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 168, No. 2, pp.327-335, 2005.
[30] Ancellotti, S., Benedetti, M., Fontanari, V., Slaghenaufi, S. and Tassan, M., Rotary draw bending of rectangular tubes using a novel parallelepiped elastic mandrel. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 85, No. 5-8, pp.1089-1103, 2016.
 [31] Xu,J.,Yang,H.,Zhan,M.andLi,H.,Designandoptimisation of mandrel parameters for thin walled aluminium alloy tube NC bending. Materials Research Innovations, Vol. 15, pp.s365-s369, 2011.
 [32] Lăzărescu, L., Effect of internal fluid pressure on quality of aluminum alloy tube in rotary draw bending. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 64, No. 1-4, pp.85-91, 2013. ﭘﺎﻟﻮچ،اﻟﯿﺎﺳ،ﺣﺴﯿﻦزاده،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﺣﺪﺧﻢﻛﺎریﻟﻮﻟﻪآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣ٢١١٨ﺑﻪ
[٣٣] ﻛﻤﻚﻣﻌﯿﺎرﮔﻠﻮﯾﯽدرﺧﻢﻛﺎریﻛﺸﺸدوراﻧﻫﯿﺪروﻟﯿ.ﻣﻬﻨﺪﺳﻣﺎﻧﯿ ﻣﺪرس،ﺟﻠﺪ.۵،ش.۶١،ص٣٢١ ‐ ۴٣١،۵٩٣١ .
 [34] Li, H., Yang, H., Zhan, M. and Kou, Y.L., Deformation behaviors of thin-walled tube in rotary draw bending under push assistant loading conditions. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 210, No. 1, pp.143-158, 2010.
[35] Zhang,H.,Liu,Y.andYang,H.,Studyontheridgegrooves deformationofdouble-ridgedwaveguidetubeinrotarydraw bending based on analytical and simulative methods. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 243, pp.100111, 2017.
 [36] Liu, K.X., Zheng, S., Zheng, Y.S., Chen, Y. and He, Y., Plate assembly effect and cross-section distortion of rectangular tube in rotary draw bending. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 90, No. 1, pp.1-12, 2016.
[37] Zheng, X., Liu, Y., Liu, C. and Yang, H., Impact of springback on the cross-sectional deformation of H96 brass double-ridged rectangular tube in E-typed rotary draw bending. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 89, No. 9, pp.1-8, 2016.