ساخت و ارزیابی سامانه ترازکن خودکار چهارطرفه با قابلیت تنظیم شیب عرضی و طولی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

مربی گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه

چکیده

در این مقاله یک سیستم ترازکن خودکار چهارطرفه با قابلیت تنظیم شیب عرضی و طولی معرفی شده است که قادر است با نصب روی شاسی ماشین، شیب زمین را با دقت 0.2± درجه در راستای طولی و عرضی اندازه‌گیری کرده و براساس داده‌های به‌دست آمده، شاسی ماشین مربوطه را با شیب تعریفی کاربر با دقت 0.5± درجه در دو راستای عرضی و طولی تراز کند. دستگاه ساخته‌شده از سه بخش مدل ساده‌ای از ماشین، شیب‌سنج الکترومکانیکی و واحد کنترل تشکیل شده است. دستگاه پایداری مناسبی در مقابل عوامل محیطی مانند تغییرات دما، رطوبت و نویز دارد، لذا می‌تواند کاربردهای صنعتی داشته باشد. عملکرد واقعی دستگاه روی سکوی شیب‌دار در راستای عرضی و طولی و همچنین راستای ترکیبی عرضی - طولی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون عمکرد واقعی دستگاه نشان می‌­دهد که سیستم در بدترین شرایط توانایی تراز با سرعت 0.8 درجه در واحد زمان در فشار روغن 150 بار را دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] K. Li, J. Chen, Z. Xiao, M. Xu, An electrohydraulic system for synchronized roof erection, Automation in Construction , vol. 12, no. 1, pp. 29-42, 2003.
[2] Y. Huayong, S. Hu, G. Guofang, H. Guoliang, Electro-hydraulic proportional control of thrust system for shield tunneling machine, Automation in Construction, vol. 18, pp. 950-956, 2009.
[3] G. Qiang, P. Hong, Leveling Control Technology of Hydraulic System Based on Fuzzy Decoupling Algorithm, International Conference on Networking and Information Technology, pp. 314-318, 2010.
[4] M. Li, K. Imou, K. Wakabayashi, S. Yokoyama, Review of research on agricultural vehicle autonomous guidance, International Journal of Agricultural and Biological Engineering, vol. 2, no. 3, pp. 1–16, 2009.
[5] M. J. Stadtroda, W. B. Halle, D. L. Jena, Hill side combine harvesting, solutions for improving operations, Land technik, vol. 6, 256-261, 1991.
[6] C. H. Lin, S. M. Kuo, High-performance inclinometer with wide-angle measurement capability without damping effect, IEEE 20th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems, pp. 585-588, 2007.
[7] Stig Ekelof, The Genesis of the Wheatstone Bridge, Engineering Science and Education Journal, vol. 10, no. 1, pp. 37–40, 2001.
[8] B. Razavi, Design of analog CMOS integrated circuit, Second Edittion, pp. 201-211, New York: McGraw-Hill, , 2001.
[9] B. Geranmehr, K. Vafaee, A. Sadeqi, High precision electro hydraulic self-leveling platform system, Second RSI/ISM International Conference on Robotics and Mechatronics, pp 29-34, 2014.
[10] P. Chapple, Principles of Hydraulic Systems Design, Second Edition, pp. 1-53, Momentum Press®, LLC, 2015.