تایر سبز؛ راه‌کاری مفید جهت کاهش پیامدهای زیست‌محیطی صنعت تولید تایر

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان، کاشان

2 دکتری مهندسی مکانیک، معاون بازاریابی و فروش بخش حمل‌ونقل ریلی، شرکت مپنا، تهران

چکیده

از جمله مهم‌ترین صنایع وابسته به صنعت خودروسازی، صنعت ساخت‌وتولید انواع تایر است. امروزه بهبود مستمر در عرصة صنعت تولید لاستیک با آمیزه‌های جدید شیمیایی و طراحی براساس روش‌های روزآمد مهندسی سبب شده است روزبه‌روز تایرهایی بادوام‌تر، با عملکردی بهتر در شرایط متنوع آب‌و‌هوایی تولید و روانة بازار شود. با توجه به گستردگی این صنعت و آثار زیست محیطی فراوان آن، که به‌طور مستقیم ناشی از حجم مواد مصرفی برای تولید هر حلقه تایر و میزان پسماند ناشی از تایرهای فرسوده در طبیعت می‌شود و به‌طور غیرمستقیم که ناشی از اثر تایر بر مصرف سوخت و میزان آلاینده‌های تولیدشده توسط خودرو می‌باشد، کنترل هر یک از ابعاد مذکور می‌تواند شاخص بسیار مهمی در جلوگیری از آلودگی هرچه بیشتر محیط زیست محسوب شود. در این مقاله، نخست گزیده‌ای از تاریخچة صنعت تولید تایر بیان شده است. سپس مواد اولیة مورد استفاده در صنایع تولید تایر و بخش‌های گوناگون آن معرفی و فناوری‌های جاری در عرصة تولید تایر معرفی و روش‌های تولید تایرهای متداول تشریح شده و موضوع تایرهای سبز، به‌عنوان راه‌کاری جدید به‌منظور کاهش پیامدهای زیست‌محیطی استفادة روزافزون از تایرهای معمولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که بهره‌گیری از تایرهای سبز، در کنار ارتقای خواص و ویژگی‌های مهندسی محصول نهایی، سبب کاهش چشمگیر مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف سوخت و پسماند حاصل از تایرهای مستعمل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


[1] N. Schlager, How Products Are Made: An Illustrated Guide to Product Manufacturing, Vol. 1, Gale, 1993.
[2] H. Pacejka, Tire and Vehicle Dynamics, Butterworth-Heinemann, 3rd edition, 2012.
[3] A. Mortensen, Concise encyclopedia of composite materials, Elsevier, 2006.
[4] J. A. Amato, Surfaces: A History, University of California, 2013.
[5] M. P. Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems, Wiley, 4th edition, 2010.
[6] A. Whelan, Polymer Technology Dictionary, Springer, 1993.
[7] K. Hillstrom, Encyclopedia of American Industries Volume 1: Manufacturing Industries, Gale Group, 1st edition, 1994.
[8] D. Walker, Green Plants (Science Essentials Biology), MMS Gold, 2009.
[9] Marshall Cavendish Corporation, Growing Up with Science, Cavendish Square Publishing, 3rd edition, 2006, p. 1499.
[10] C. Hepburn, Rubber Compounding Ingredients: Need, Theory and Innovation, Part II, Smithers Rapra Technology, 1997.
[11] A. Ciesielski, An Introduction to Rubber Technology, William Andrew, 1st edition, 2000.
[12] D. Knowles, Automotive Suspension and Steering Systems, Delmar Cengage Learning, 3rd edition, 2002.
[13] R. Newton, Wheel and Tire Performance Handbook, Motorbooks, 1st edition, 2007, p. 68.
[14] G. Kozmetsky, P. Yue, the Economic Transformation of United States, 1950 - 2000: Focusing on the Technological Revolution, the Service Sector Expansion, and the Cultural, Ideological, and Demographic Changes, Purdue University Press, 2005.
[15] ا. کوچکی، ع. عباسی، ح. افشاری، ح. شکی، ع. هراتی‌فر، ا. میردامادیان، فناوری نانو در صنعت خودرو و کاربردهای آن، چاپ دوم، تهران، دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، ص. 36-35.
[16] ر. محمدپور، نوآوری‌های فناور ی نانو در لاستیک های خودرو، ماهنامه فناوری نانو، ش. 176، خرداد 1391، ص. 29.