بر شانه های بزرگان : ادوارد مینگ چی وو

نویسنده

کارشناس مهندسی مکانیک ویراستار ارشد مجلة مهندسی مکانیک

چکیده

در این مقاله به بررسیفعالیت های علمی و پژوهشی آقای ادوارد مینگ چی وو پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها


[1] Turnbull, H. W. The correspondence of Isaac Newton, Volume 1, New York: Cambridge University Press, 1959, p. 416.
[2] Chen C. Mapping Scientific Frontiers: The Quest for Knowledge Visualization, Springer, 2003, p. 135.
[3] The Quotation page, Quotation Details, “Sir Isaac Newton, in a letter to Robert Hooke, (February 5, 1675)”. http://www.quotationspage.com/quote/862.html (accessed Jan 31, 2013).
[4] S. W. Tsai, E. M. Wu, A general theory of strength for anisotropic materials, Journal of Composite Materials, Vol. 5, pp. 58-80, 1971.
[5] Tsai-Wu Failure Criterion - Montana State University, http://www.montana.edu, (accessed Feb 22, 2017).
 
دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 112
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 101-103
  • تاریخ دریافت: 06 دی 1395
  • تاریخ بازنگری: 21 بهمن 1395
  • تاریخ پذیرش: 06 اسفند 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396