مدیریت و تجارت الکترونیک

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

amirali.najafzadeh@hotmail.com

چکیده

در این یادداشت ضمن تعریفی از مفهوم تجارت الکترونیکی، مزایای استفاده از آن در تجارت جهانی و فرآیند کاربرد آن در معاملات تجاری توضیح داده خواهد شد و علل عدم گسترش این پدیده در کشورمان و راهکارهای پیشرفت در این زمینه ارائه خواهد شد. همچنین تجارت الکترونیک و شاخه‌های متعدد آن در قرن حاضر از ضروریات چشم ناپوشیدنی می‌باشد، بنابراین لازم است نخست موانع محیطی شناخته و اولویت‌بندی شوند سپس ضریب اهمیت هر کدام را معین کنیم و با ارائه راه حل در نهایت الگویی جهت پیاده‌سازی مناسب تجارت الکترونیک ارائه نماییم.

کلیدواژه‌ها


[1] برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک ایران، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی
[2] الکترونیک علیه سنت، روزنامه همشهری، اردیبهشت 1382، شماره 3034
[3] معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی، کنکاشی در تجارت الکترونیکی، 1382
[4] مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی
[5] فنائی نجف آبادی، محمد علی(ترجمه): بازاریابی الکترونیک، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1382