پرتو اخلاق زیست محیطی در آینة اخلاق مهندسی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، گرایش ایرودینامیک دانشکدة علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

شاید بتوان ادعا کرد که تقریباً بیشتر ادوات و ابزارهایی که در دنیای فناورمحور امروز گرهی از مشکلات بشر می‌گشایند، به‌گونه‌ای وامدار دانش مهندسی هستند. انسان در محیطی زندگی می‌کند که باید مطابق قوانین و قواعد آن رفتار کند. در حیطة اخلاق مهندسی، بحث بر سر اولویت‌دادن به سلامت انسان و محیط پیرامون آن و ارج‌نهادن به آسایش آدمی است. نگرش‌های اخلاقی گوناگون نیز از همین دریچه راهی به‌سوی اخلاق مهندسی می‌گشایند. محیط زیست و مهندسی در تعامل با یکدیگرند و شایسته است تا مهندسان در امور حرفه‌ای خود مراقبت از محیط زیست را نیز امری مهم قلمداد کنند و محصول طراحی آنها افزون بر آنکه بیشترین سود و کمترین زیان را برای جامعة بشری داشته باشد، ارضاکنندة محدودیت‌های زیست محیطی نیز باشد. از این منظر است که اخلاق زیست محیطی در اخلاق مهندسی و چارچوب‌های کاری مهندسان جایگاه می‌یابد. این مقاله می‌کوشد ابعاد گوناگون اخلاق زیست محیطی در آینة اخلاق مهندسی، نگرش‌های اخلاقی جاری در اخلاق مهندسی و مسائل پیرامونی آن را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


[1] فلدرمن، چارلز بی.، بایسته­های اخلاق مهندسی، ترجمة مصطفی ساکت، حسین کرد، تهران: هرمس، 1392.
[2] ساکت، مصطفی، "تدوین یک شیوه­نامة جدید برای آموزش اخلاق مهندسی"، هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک، 1391.
[3] St. Farncis of Assisi et al., Environmental and Business Ethics, A2 Ethics, 2008.
[4] Rolston, Holmes, Environmental Ethics, The Blackwell Companion to Philosophy, 2nd Edition, oxford, 2003.
[5] Brenna, Andrew, Lo, Yuek-sze, “Environmental Ethics”, Stanford Encyclopedia of philosophy, first publish Jun 3, 2002.
[6] کاکو، میچیو، جهان­های موازی، ترجمة سارا ایزدیار و علی هادیان، تهران: مازیار، چاپ پنجم، 1391.