اصول و روش‌های کاهش آلودگی صوتی در صنعت

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد هوا فضا دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد دانشکدۀ مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

آلودگی صوتی و آثار ناشی از آن از جمله مهمترین مشکلات جوامع بشری محسوب می‌شوند. امروزه با صنعتی‌شدن جوامع، آلودگی صوتی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. سروصدا می‌‌تواند سبب افت شنوایی و بروز بسیاری از مشکلات جسمی دیگر شود. در دهة اخیر، با توجه به اهمیت کنترل نوفه[i] در پیشگیری از بروز مشکلات زیست‌محیطی، تحقیقات گسترده‌ای برای کاهش آلودگی صوتی صورت گرفته است. هدف مقالة حاضر معرفی عوامل اصلی ایجاد‌کنندة آلودگی صوتی در صنعت و بیان اصولی کلی برای کنترل آن است. همچنین برای درک بهتر، در هر قسمت، اصول ذکرشده با مثال‌هایی ساده و کاربردی همراه شده‌اند و در نهایت آلودگی صوتی یک واحد صنعتی با استفاده اصول یادشده کنترل شده است.[i]. Noise

کلیدواژه‌ها


[1] میرمحمدی، سید‌جلیل، فرناز بابا‌حاجی‌میبدی، فروغ‌نورانی. "بررسی آستانه شنوایی در کارگران مجتمع کاشی میبد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، س. 16، ش. 1، بهار 1387، ص. 13-8.
[2] Ferrite. S, V. Santana. "Joint effects of smoking, noise exposure and age on hearing loss," Occupational Medicine vol. 55, pp. 48-53, 2005.
[3] Kowalska. M. S, A. Dudarewicz, P. Kotylo, E. Szmytke, M. Pawlaczykłuszczyńska, A. Gajda-Szadkowska. "Individual susceptibility to noise induced hearing loss: choosing an optimal method of retrospective classification of workers in to noise-susceptible and noise-resistant groups," Occupational Medicine and Environment Health, vol. 19, pp. 235-245, 2005.
[4] Sharon. G, M. Kujawa, L. Chales, "Acceleration of age-related hearing loss by early noise exposure: evidence of a misspent youth," The Journal of Neuroscience, vol. 26, 2006.
[5] حلوانی، غلامحسین، محسن زارع، ابوالفضل برخورداری. "بررسی ارتباط بین صدا و افت شنوایی در کارگران کارخانجات نساجی تابان یزد"، س. 15، ش. 4، زمستان 1387، ص. 75-69.
[6] زارع. مهدی، پروین نصیری، سید‌ جمال‌الدین شاه‌طاهری، فریده گلبابایی، تیمور آقاملایی. "آلودگی صوتی و افت شنوایی در یکی از صنایع نفت ایران"، مجله پزشکی هرمزگان، س. 11، ش. 2، تابستان 86، ص. 126-121.
[7] تاجیک. رضا، احمد قدمی، فرهاد قمری. "بررسی اثرات آلودگی صوتی بر روی سیستم شنوایی کارگران شاغل در یکی از صنایع فلزی اراک"، طبیب شرق، س. 10، ش. 4، زمستان 1387، 299-291.
[8] صفوی. سید‌عباس، محمدرضا فتح‌العلومی، علی فتاحی. "بررسی وضعیت شنوایی کارگران کارگاه‌های پر سروصدای کارخانه آزمایش تهران"، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، س. 29، ش. 3، پاییز 1384، ص.243-239.
[9] Picard. M, S. Girard, M. Simard, R. Larocque, T. Leroux, F. Turcotte. "Association of work-related accidents with noise exposure in work place and noise-induced hearing loss based on the experience of some 240000 person-years of observation," Accident Analysis and Prevention, vol. 40, pp. 1644-1652, 2008.
[10] Chang. T, R. Jain, C. Wang, C. Chan. "Effects of occupational noise exposure on blood pressure," Journal Occupational and Environmental Medicine, vol. 45, pp. 1289-1296, 2003.
[11] Newman, Robert. B. NOISE CONTROL FOR BUILDINGS, CertainTeed.
[12] Randall. F., Barron, Industrial Noise Control and Acoustics, Marcel Dekker Inc, 2001.
[13] ''Industrial Noise Control Manual,'' National Institute for occupational Safety and Health: NIOSH, 1979.
[14] "Noise Control‐ A Guide for Workers and Employers," ed: Occupational Safety and Health Administration, 1980.
[15] Sound Absorbers, http://www.acousticsfirst.com/sound-absorbers.htm (accessed February 1, 2015)
[16] Wilson. C. E, Noise Control: Krieger, 2005.
[17] Jensen. P., C. R. Jokel, L.N. Miller. Industrial noise control manual: Bolt Beranek and Newman Inc 1978.
[18] Bies. D. A., C. H. Hansen. Engineering noise control: Spon Press, 2003.