اهمیت مدیریت زمان در استراتژی و مهندسی تولید

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشنـاس مهنـدسی مکانیـک، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق

2 استادیار دانشکدة مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق

چکیده

بدون شک موفقیت یا شکست هر سازمان در گرو توانایی آن در تعریف راهبردی اثربخش به‌منظور کسب مزیت رقابتی پایدار جهت خلق ارزش‌های بلندمدت است. به‌منظور کسب قابلیت رقابت‌پذیری لازم است تا مدیران هر شرکت یا سازمان با اخذ تصمیمات مناسب در حوزه‌های تصمیم مهندسی تولید و عملیات، اهداف عملکردی مجموعة تحت اشراف خود همچون سرعت و انعطاف را تأمین کنند. شرکت‌هایی که روزگاری از طریق کاهش هزینه، تمایز، صرفه‌جویی و کیفیت رقابت می‌کردند، امروزه به‌دنبال کسب مزیت رقابتی به‌واسطة راهبردهای مبتنی بر زمان هستند. در این مقاله، ضمن تبیین مفهوم و اهمیت مدیریت زمان در فرایندهای تولید و ضرورت اولویت‌دادن تحلیل‌های راهبردی بر فناوری، اهداف و راهبردهای سه‌گانه مبتنی بر زمان تشریح می‌شود. در ادامه، ساخت و تولید مبتنی بر زمان، به‌عنوان راهبردی مبتنی بر زمان برای شرکت‌های تولیدی معرفی می‌گردد. پس از تبیین راهبردهای بنیادین کاهش زمان چرخه؛ یعنی حذف و موازی‌سازی، چارچوبی متشکل از شش فعالیت اعم از ساده‌سازی، استانداردسازی، یکپارچه‌سازی، دسترسی و کنترل، در ساخت و تولید مبتنی بر زمان، به‌عنوان ابزارهایی برای کاهش زمان تناوب ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Sim, Khim Ling, Anthony P. Curatola. “Time‐based competition.” International Journal of Quality & Reliability Management, Volume 16, Issue 7, 1999, pp.659-674.
[2] Carter, Philip L., Steven A. Melnyk, Robert B. Handfield. “Identifying the Basic Process Strategies for Time-Based Competition.” Production and Inventory Management Journal 1st Quarter (1995), pp. 65–70.
[3] Ceglarek, D., W. Huang, S. Zhou, Y. Ding, R. Kumar, Y. Zhou. “Time-Based Competition in Multistage Manufacturing: Stream-of-Variation Analysis (SOVA) Methodology-Review.” International Journal of Flexible Manufacturing Systems 16 (2004), pp. 11–44.
[4] Mocciaro, Arabella, Li Destri, Giovanni Battista Dagnino. “Time and strategy: Towards a multitemporal view of the firm.” Journal of managerial psychology, vol. 19 No. 8, 2004.
[5] Choong, Y. Lee, Niwat Rittisakdanon, Xiaomu Zhou. “Reengineering for Time-Based Competition: Reducing Time-to-Market by Reengineering.” International Journal of Management 18, No. 1 (2001), p. 33.
[6] Stalk G., A. Webber. “Japan’s Dark Side of Time.” Harvard Business review, 1993.
[7] Stalk G. “Time as a Source of Competitive Advantage.” Harvard Business Review, 1988.
[8] Barker, Bob, Helms, Marylin M. “Production and Operations Restructuring: Using Time based Strategies.” Industrial Management, Vol. 92, Iss. 96, 1992.
[9] Murphy, David J., Martin T. Farris. “Time-Based strategy and carrier selection.” Journal of Business Logistics, Vol .14, No. 2, 1993.