طراحی سازوکار تعلیق چرخ‎های تراکتور به‎منظور حرکت در مناطقی با شیب‎ عرضی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

مربی پژوهشی، پژوهشکدة فنی و مهندسی جهاد

چکیده

تراکتور عامل اصلی نیروی محرک ادوات کشاورزی در عملیات کاشت، داشت و برداشت در حوزة کشاورزی محسوب می‎شود. وسعت اراضی شیب‌دار و کوهپایه‌ای در ایران، نیاز طراحی سازوکاری با قابلیت کاربرد تراکتور به‌صورت حرکت عرضی در شیب‎ها را دو چندان می‌کند. در این مقاله، با نصب سازوکاری بازویی برای چرخ‌های عقب و استفاده از نیروی هیدرولیک سعی شده است تا اختلاف ارتفاع در دو سمت تراکتور با تغییر ارتفاع چرخ‎ها جبران شود. نتایج نظری و عملی این کار نیز در شیب‌های عرضی تا 2/24 درجه موفقیت‌آمیز بوده‎ است. با طرح چنین ایده‌ای، تراکتور توانایی بالا و پایین‌شـدن چرخ‌ها تا ارتفاع 48 سانتی‌متر را در زمین‌هایی با شیب‌های متفاوت به‌دست می‌آورد. در سطوح شیب‌دار، فشار حداقل مورد نیاز برای برقراری تعادل محورها 50 بار محاسبه شده است که به پیستونی با قطر 63 میلی‌متر نیاز دارد. حداکثر زاویه‌ای که تراکتور با جابه‌جایی چرخ‌های عقب می‌تواند تغییر شیب دهد، 2/19 درجه است که در حالت کلی تراکتور مورد نظر تا 2/24 درجه تغییر زاویه پایدار می‌باشد. طراحی محور جلو این تراکتور نیز به‌گونه‌ای است که توانایی نوسان زاویه‌ای از 15 تا 30 درجه را دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] Campbell, B. “Of primary concern: It’s getting safer, but farming is still the most dangerous industry.” American Agriculturist, 187(9), 1990, pp. 10-30.
[2] Carlson, K.F., S.G. Gerberich, T R.Church, A.D. Ryan, B.H. Alexander, S.J. Mongin, C. Renier, X. Zhang, L.R. French, A. Masten. “Tractor-related injuries: A population-based study of a five-state region in the Midwest.” American Journal of Industrial Medicine, 47, 2005, pp. 254–264.
[3] Nichol, C.I., H. J. Sommer III, D. J. Murphy. “Simplified overturn stability monitoring of agricultural tractors.” Journal of Agricultural Safety and Health 11(1), 2005, pp. 99-108.
[4] رنجبر. ایرج، حمید رضا قاسم‎زاده، شهاب داوودی. توان موتور و تراکتور، انتشارات دانشگاه تبریز، 1382.
[5] Tajiri, I. 1988-1992, A total of probes and articles, University of Japan.
[6] Handler F. J. Wippl. “Special Machinery for Grassland Harvesting on Steep Slopes in Alpine Regions.” AgEng 2004, Book of Abstracts, Part 1.
[7] Campbell, W. P., S.S. Alswager. “Adjusting equipment now can alleviate harvest losses.” Department: Biological Systems Engineering. (402) 2004, pp. 472-3030.