بازرسی خطوط انتقال گاز به‌کمک روش مغناطیسی‌کردن

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده

اساساً ویژگی‌های خطوط لولة هوایی همچون تنوع قطر لوله‌ها و پیوستگی و چیدمان تنگاتنگ، معاینة آنها را به‌کمک روش‌های متداول نشت شار مغناطیسی[i] به امری سخت و گاه غیرممکن مبدل می‌کند. به‌منظور غلبه بر این مشکل، بر اساس نظریة نشت شار مغناطیسی، اخیراً روش جدیدی با عنوان روش مغناطیسی‌کردن و معاینة مقطعی[ii] مطرح شده است. تفاوت اساسی این روش با روش نشت شار مغناطیسی، در مغناطیسی‌نمودن در راستای محیطی است؛ در این روش از مغناطیسی‌کردن موضعی استفاده می‌شود، حال آنکه در روش نشت شار مغناطیسی تمامی لوله را مغناطیسی می‌کنند. برای این منظور، تجهیزاتی خاص با قابلیت‌های مونتاژ و تنظیم مجدد طراحی شده‌اند تا مغناطیسی‌کردن و معاینه با کارایی بالا توسط روش مغناطیسی‌کردن را ممکن سازند.[i]. Magnetic Flux Leakage (MFL)


[ii]. Local Area Magnetization and Inspection (LAMI)

کلیدواژه‌ها


[1] ریاحی، محمد، محمد فرجی. معرفی اصول آزمون‌های غیر مخرب، ایران: دانشگاه علم و صنعت ،1384.
[2] Cheng Shun feng, Wu Xin Jun, Kang Yi hua. “Local area magnetization and inspection method for aerial pipelines.” NDT&E International 38(6), 2005, pp.448-452.
[3].Palmer-Jones, R., A. Goncalves, P. Hopkins. Getting more from your Intelligent Pig Report Assessing Clusters, Pigging Products and Services Association, 2007.