آزمون‏های محیطی مورد نیاز سامانه‏ های فضایی و مقایسة دیدگاه‏ استـانداردهای فضایی موجود

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

کارشناس ارشد پژوهشی مرکز طراحی و توسعة سامانه‌های فضایی پژوهشگاه فضایی ایران

چکیده

اساساً لازم است تا سامانه‏های فضایی توانایی تحمل شرایط سخت محیطی را، از لحظة قرارگیری در سایت پرتاب تا اتمام مأموریت، داشته باشند. انجام آزمون‌های محیطی می‏تواند ابزاری مؤثر در ارزیابی قابلیت اطمینان سامانه و کاهش ریسک شکست مأموریت آنها باشد. در این مقاله، شرایط محیطی که هر سامانة فضایی از ابتدای پرتاب تا پایان مأموریت با آن مواجه است، بررسی و فلسفة انجام آزمون‌های محیطی مهم شامل اکوستیک، ارتعاش، شوک و حرارت ارائه می‌شود. سپس دیدگاه استانداردهای فضایی گوناگون در مورد لزوم انجام این آزمون‌ها در سطح سامانه و واحدهای جزء مقایسه و در انتها پیشنهاد می‌شود تا با توجه به تجهیزات موجود در کشور، استاندارد آزمون‏ها بومی‌سازی گردند.

کلیدواژه‌ها


[1] ECSS-E-10-03A: Space Engineering-Testing, Netherlands, 2002.
[2] Erwin Perl et al., “Environmental Testing for Launch and Space Vehicles.” Crosslink Magazine, 2005, Vol. 6, No. 3.
[3] LM-3A Series Launch Vehicle User’s Manual, China, 2011.
[4] LM-2C Series Launch Vehicle User’s Manual, China, 1999.
[5] Wilfried, L., K. Wittmann, W. Hallmann, Handbook of Space Technology, John Wiley & Sons, 2009.
[6] Mengu. C., H. Masui, T. Hatamura, “overview of nanosatellite environmental test standardization project”, 26th Annual AIAA Conference on Small Satellites, 2012.
[7] ISO 2002 Standard: Space systems -Design Qualification and Acceptance Tests of Small scale Satellites and Units Seeking Low-cost and Fast-Delivery, 2014.