کلیدواژه‌ها = رژیم نوسانات تخفیف‌یافته
مبانی و سازوکار چاه غیرخطی انرژی در کاهش ارتعاشات

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 53-61

علی ابراهیمی ممقانی؛ روح اله حسینی