کلیدواژه‌ها = سوخت‌وساز مغز
بررسی توزیع دما درون سر انسان و هوای اطراف

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 40-51

سعید زینالی هریس؛ ثامـر اسعـدی