کلیدواژه‌ها = سیکل میسوتسنکو
بررسی نحوة عملکرد سیکل میسوتسنکو در نقاط مختلف ایران

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 44-50

صنوبر قربانی فعال؛ مرتضی یاری؛ محمد افتخاری یزدی