کلیدواژه‌ها = جاده واقعی
ساخت جاده آزمایشگاهی براساس تحلیل خستگی اکسل عقب خودرو

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 28-35

ناصر مصطفوی‌نیا؛ شهرام آزادی؛ امیر حسن‌زاده