ساخت جاده آزمایشگاهی براساس تحلیل خستگی اکسل عقب خودرو

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

2 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

3 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

طراحی و ساخت جاده‌های تست از جمله اهداف مهم صنعت خودرو است. جادة تست مسیری آزمایشی به‌منظور تسهیل در ارزیابی عملکرد خودرو با حرکت روی جاده‌هایی نظیر جادة واقعی است. خودروی ساخته‌شده در مرحلة آخر جهت صحه‌گذاری  بایستی از تست‌های مختلف عبور کند. از جملة این تست‌ها، تست دوام قطعات خودرو به‌هنگام عبور از جاده‌های واقعی است؛ طول این جاده‌ها معمولاً 160000 کیلومتر در نظر گرفته می‌شود. هدف اصلی ساخت جادة تست، که جایگزین جادة واقعی با همان اثر خستگی روی خودرو است، کاهش زمان تست خودرو است که نتیجة آن نیز کاهش مسافت طی‌شده و صرفه‌جویی ارزی است. در این مقاله با مقایسة تحلیل خستگی روی محور عقب یک خودروی سواری حامل بار با حرکت روی دو جادة واقعی و تست به‌کمک نرم‌افزار، با ارائة یک ایده به معادل‌سازی جادة تست به‌جای جادة واقعی پرداخته شده است؛ به‌طوری‌که همان اثر خستگی در محور را نشان می‌دهد. طول به‌دست آمده برای جادة تست در مقایسه با جادة واقعی بسیار کمتر است و می‌تواند جایگزین مناسب برای جادة واقعی باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] Smith, K. V., R. F. Stornant. “Cumulative damage approach to durability route design.” SAE 791033, 1979.
[2] Zhang, Y., A. T. Tang, C. Palmer. “Hazard.” Int. J. Vehicle Design, 21 (1999), pp.450-470.
[3] Canova, J. H. “Vehicle design evaluation using the digital proving ground.” SAE 2000-01-0126.
[4] Aslani, F., M. Yatheendar, R. H. Visintainer, D. S. Rohweder, J. L. deAlda. “Simulation of proving ground events for heavy truck cabs using ADAMS, MSC/NASTRAN and P/FATIGUE.” MSC 1994 World Users Conference Proceedings.
[5] Farrahi, G. H., A. Khalaj. “Estimation of fatigue damage caused by actual roads and maneuvers on proving ground”, School of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, 2005.
[6] Wong, J. Y., Theory of ground vehicles, John Wily & Sons, 1993.
[7] شرعیات، م.، اصول طراحی و تحلیل سازه و بدنه خودرو، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران: 1388.
[8] MSC/NASTRAN Dynamic analysis Handbook, Mac-Neal Swindler Corporation, 1994.
[9] Bannantine, J. A., J. J. Comer, J. L. Handrock, Fundamentals of metal fatigue analysis, Prentice Hall, 1990.
[10] Fatigue and fracture, ASME Handbook, Vol 19, ASME International, 1996.