کلیدواژه‌ها = ساخت افزایشی
بررسی کاربرد کلان داده ها و کنترل مبتنی بر داده در روش های ساخت افزایشی مواد

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 12-18

10.30506/mmep.2021.533522.1930

آرش خاکزاد شاهاندشتی؛ محسن پیرمحمدی


بررسی فناوری پوشش‌دهی لیزری مواد و پارامترهای مؤثر بر آن

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 64-71

10.30506/mmep.2021.109211.1880

جواد رفیعی؛ احمدرضا قاسمی؛ بهزاد سلطانی


ساخت افزایشی و چاپ سه‌بعدی زیستی

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 43-53

10.30506/mmep.2020.120314.1796

وحید عبدالهی؛ ابوالفضل فورگی نژاد؛ خلیل خلیلی