نویسنده = رضا حربی منفرد
توربین‌های بادی نوین و نقش آنها در آینده سیستم‌های انرژی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 23-31

جاماسب پیرکندی؛ رضا حربی منفرد


بررسی کاربرد توربین‌های بادی در سیستم‌های هیبریدی نوین

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 16-24

جاماسب پیرکندی؛ رضا حربی منفرد