بررسی روشهای اندازه گیری قطرات ریز و درشت در جریانهای دوفازی توربینهای بخار

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده

حضور فاز مایع در توربوماشینها باعث ایجاد افتهای ترمودینامیکی، تلفات آیرودینامیکی و خسارات مکانیکی می شود. محققان مختلفی با استفاده از روشهای عددی و آزمایشگاهی نسبت به تشخیص پارامترهای مختلفی مانند رشد قطرات، ناپایداری های جریان، ابعاد و اندازه های قطرات و غیره پرداخته اند. در تحقیق حاضر روشهای آزمایشگاهی صورت گرفته اخیر و چگونگی توسعه ابزار دقیق اندازه گیری مربوطه در تشخیص ابعاد و نحوه حرکت قطرات با توجه به سایز قطره های مشاهده شده در فاز مایع مورد بررسی واقع شده است. تلاش های محققین مختلف از دهه 80 میلادی تا سالهای اخیر دو دسته بندی عمده قطرات را مبتنی بر نحوه تشکیل و شعاع قطرات موجود در جریان دو فازی و محدودیت های تکنیکی در روشهای اندازه گیری بوجود آورده است: 1- قطرات ریز (قطر 0.1 تا 10 میکرومتر) و 2- قطرات درشت (قطر 10 تا 500 میکرومتر). هدف اصلی اندازه گیری قطرات ریز و درشت به ترتیب بدست آوردن نسبت حجم مایع و کاهش سایش های مکانیکی است. اغلب پروبهای نوری طراحی و ساخته شده دارای قابلیت تشخیص قطراتی با قطر حداکثر10 میکرومتر بوده و اخیراً روشهای اندازه گیری قطرات درشت آب در حال توسعه است. در مقاله حاضر دانش و تکنولوژی فعلی در روشهای اندازه گیری پارامترهای مختلف قطره های ریز و درشت مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها