مطالعه اثر طول لوله و سیم پیچ بر روی پارامترهای فرایند شکل‌دهی انقباضی لوله به روش الکترومغناطیسی

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

شکل‌دهی الکترومغناطیس یکی از روش‌های شکل‌دهی پرسرعت است. در این روش شکل‌دهی، از نیروی الکترومغناطیسی لورنتس جهت شکل‌دهی قطعات استفاده می‌شود. اتصال قطعات با استفاده از این فرایند یک روش نوین برای مونتاژ قطعات با هدایت الکتریکی بالا می-باشد. ارتباط بین لوله و سیم پیچ در شکل‌دهی الکترومغناطیسی لوله بر تغییر شکل لوله اثر می‌کند. از جمله آنها، نسبت طول لوله به طول سیم پیچ است که یک پارامتر تعیین کننده می‌باشد. لذا مطالعه پارامترهای فرایند، برای تغییر شکل شعاعی همگن در طول شکل‌دهی الکترومغناطیس لوله لازم و مهم است. در این مقاله ابتدا، ضرورت توسعه فناوری شکل‌دهی الکترومغناطیس در تولید قطعات صنعتی مورد بحث قرار گرفته است. سپس عوامل مهمی که منجر به بهبود شکل‌پذیری می‌شود، همانند طول لوله و طول سیم‌پیچ در تغییر شکل شعاعی لوله توسط شکل‌دهی الکترومغناطیس مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که با افزایش طول سیم پیچ، دامنه جریان تخلیه شده در سیم پیچ و فرکانس جریان جریان تخلیه شده، کاهش می‌یابد. به علاوه، مقدار بیشینه فشار مغناطیسی با طول سیم پیچ بصورت معکوس متناسب است و همچنین توزیع نیروی مغناطیسی اعمالی برروی لوله هنگامی که نسبت طول لوله به طول سیم پیچ برابر 92/0 می‌باشد، همگن است.

کلیدواژه‌ها