فناوری سیستم‌های ذخیره‌سازی سرما در تهویه مطبوع ساختمان‌ها و بررسی میزان بهره‌وری آن در یک ساختمان

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی*مکانیک

2 دانشجو

چکیده

سیستم‌های ذخیره‌ی سرما باعث کاهش هزینه‌های برق مصرفی می‌شوند، به این صورت که در ساعات غیر اوج مصرف انرژی الکتریکی، اقدام به تولید و ذخیره‌سازی سرما کرده و در ساعات میان باری و پر باری مصرف برق، از سرما‌ی تولید شده برای خنک‌سازی ساختمان استفاده می‌کنند. با توجه به اختلاف قابل توجه قیمت برق مصرفی در ساعات اوج باری با ساعات کم باری این شیوه باعث کاهش بهای انرژی الکتریکی پرداختی می‌شود. در روش سرمایش مستقیم در ساعاتی از روزهای تابستان اوج باری بر تولید و توزیع برق سراسری کشور تحمیل می‌شود. با توجه به اختلاف قیمت شرایط مختلف برای مصرف کنندگان در این روش هزینه زیادی نیز به خانوارها تحمیل می‌شود بنابراین فناوری سیستم های ذخیره‌ی سرما در تنظیم شبکه برق مصرفی در زمان اوج باری کمک زیادی می‌کند. استفاده از فناوری سیستم‌های ذخیره‌ی سرما شامل استراتژی‌های کامل و جزئی می‌باشد که در این مقاله ارائه می‌گردد. در آخر بار سرمایش یک ساختمان نمونه در شهر تهران محاسبه و طراحی سیستم تأمین بار سرمایشی آن با استفاده از سه استراتژی ذخیره سرمای معرفی شده انجام و برآورد بهره‌وری هر کدام از سه استراتژی ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها