ترموالکتریک؛ آیندۀ چیلرها

نویسنده

شرکت کار و اندیشه

چکیده

در این مقاله به مقوله ترموالکتریک پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها