مدیریت دارایی های فیزیکی و نقش نگهداری و تعمیرات

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسنده

شرکت احداث و خودکفایی صنایع (شاخص)

چکیده

مدیریت دارایی های فیزی ١ͬͺاز دهۀ  ٧٠م در دنیا و در ایران از دهۀ اخیر
مورد توجه قرار گرفته است. برای ورود به موضوع و تبیین ارتباط آن با
موضوع نگهداری و تعمیرات بیان مقدماتͬ لازم و ضروری است. در صنایع
تجهیزمحور ٢یا به عبارتͬ صنایعͬ که قسمت عمدۀ دارایی آنها مبتنͬ بر
تجهیزات، دستگاه ها و ماشین آلات یا همان دارایی های مشهود است همچون
صنایع نفت، گاز و پتروشیم،ͬ حمل ونقل، برق، هسته ای و جز این ها، افزایش
سود و رقابت پذیری با کاهش هزینه های تمام شده به ازای هر محصول میسر
مͬ شود

کلیدواژه‌ها