دانش مقاومت مصالح در گذر زمان

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسنده

استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشکدة فنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی