کلیدواژه‌ها = اتودسک
1. تحقیق و ارزیابی طراحی کفش با استفاده از خودکارسازی نرم‌افزاری؛ بخش اول

دوره 26، شماره 113، خرداد و تیر 1396، صفحه 88-101

علیرضا حیدری؛ علیرضا معصومی؛ حسین آذرمی؛ علیرضا شوشتری