طراحی صندلی چرخ‌دار تعاملی و ارگونومیک مجهز به سامانه خدمات بهداشتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، گروه طراحی صنعتی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد طراحی صنعتی، گروه هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی‌، تهران

چکیده

صندلی چرخ‌ دار تعاملی و ارگونومیک مجهز به‌ سامانه خدمات بهداشتی طراحی‌ شده است. هدف آن علاوه بر رفع نیاز اساسی توان ‌خواه جسمی‌-حرکتی، که جابجایی است، ارائه نوآورانه هم ‌زمان سامانه خدمات بهداشتی قضای حاجت در یک فضای بهداشتی نیز هست. این پژوهش از نگاه هدف کاربردی و از دیدگاه ماهیت، کیفی-توصیفی است. به ‌صورت میدانی، به دو شیوه کلامی‌- تصویری (پرسش ‌نامه و مصاحبه) و غیرکلامی‌ (مشاهده)، به روش پیمایشی برای جمع ‌آوری داده‌ ها اقدام نموده و از واکاوی از متخصصین مربوطه (گروه دلفی) بهره برده است. روش طراحی محصول مبتنی بر طراحی ‌نامه بوده که بر پایه طراحی تعامل و کاربر محوری است. صندلی چرخ ‌دار مجهز به ‌سامانه خدمات بهداشتی با ویژگی‌ های تعاملی و ارگونومیک بودن تحت برند صابیتا دستاورد این پژوهش است. کاربر اصلی این محصول که توان ‌خواه جسمی‌-حرکتی است از یک‌ سو از یک وسیله جابجایی کارآمد، کارا و ایمن بهره می ‌برد و از سویی دیگر هم ‌زمان از سامانه خدمات بهداشتی قضای حاجت در محیطی بهداشتی به همراه شست‌ و‌ شو و تطهیر به ‌عنوان یافته ‌های پژوهش برخوردار می‌‌گردد. علاوه بر آن‌ ها، رضایت‌ مندی و خوشنودی کاربر را نیز به دنبال دارد. صندلی چرخ ‌دار صابیتا به‌ منظور ایجاد تعاملی سازنده، نه ‌تنها برای کاربر نقش بسزایی بازی می‌‌کند، بلکه باعث سهولت در کار همیاران توان‌خواه جسمی‌-حرکتی می‌‌شود. از یک ‌سو عناصر شش‌ گانه کاربردپذیری همچون کارآمدی، کارایی، ایمنی/راحتی، مطلوبیت، قابلیت یادگیری و یادآوری آسان را به ارمغان می‌‌آورد و از سویی دیگر اهداف طراحی تعامل همچون قابلیت رؤیت، بازخورد، محدودیت ‌ها، سازگاری و فراخوانی را محقق می‌‌سازد. در نهایت یک تجربه مطلوب کاربری را به نمایش می گذارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Roofigar Esfehani, M. R., Interactive wheelchair design equipped with toilet, Master thesis, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, (2021). (in Persianفارسی )
 
[2] Monazami Tabar, J., Study of individual and social factors affecting disability in Iranian society, Iranian Journal of Health Insurance (IJHI), Vol. 3, No. 4, pp. 264-275, (2020). (in Persianفارسی )
 
[3] Isaar, https://www.isaar.ir/, (2021). (in Persianفارسی )
 
[4] Kamajli, M., Media and disability, Journal of Communication Research, Vol. 49, No. 14, pp. 43-50, (2007).
 
[5] Sadeghi, M., Ghsemi, Gh. A., The effect of 12 weeks of rebound therapy exercises on constipation and abdominal pain in patients with spinal cord injury, Journal of Research in Exercise Rehabilitation, Vol. 10, No. 5, pp. 41-48, (2017). (in Persianفارسی )
 
[6] Javanmardian, A., Dabiri, Y., HaghPanahi, M., Biomechanical model for the determination of torques on upper-extremity joints during wheelchair propulsion, Iranian Journal of War & Public Health (IJWPH), Vol. 1, No. 4, pp. 22-26, (2009). (in Persianفارسی )
 
[7] Davudian Talab, A., Tabatabai Ghumshe, F., Osque Zade, R., Azari, Gh., Anthropometric study of paraplegic wheelchair users in Tehran, Iranian Journal of War & Public Health (IJWPH), Vol. 5, No. 3, pp. 22-31, (2013). (in Persianفارسی )
[8] Sadeghi Meh, M., Sharifi, M. R., Investigating different patterns of wheelchair driving and comparing the performance of each according to how different muscles work, 16th Iranian Medical Engineering Conference, (2009). https://civilica.com/doc/73458/. (in Persianفارسی )
 
[9] Shiri, A., Wheelchair design using biological signals, Master thesis, Tabriz University, Tabriz, (2020). (in Persianفارسی )
 
[10] Akhil, J.P., Agith, R. R., Kumar Rangith, S., Design and development of a self-propelled indoor wheelchair with direct toilet accessibility, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, (2020). https://doi.org/10.1080/17483107.2020.1839574.
 
[11] Taherian Ojaroud, R., and Faraji, A., Designing jewelry making furniture based on modular, interactive, and ergonomic principles, Iran J Ergon., Vol. 9, No. 3, pp. 19-38, (2021). (in Persianفارسی )
 
[12] Sharp, H., Preece, J., Rogers, Y., Interaction design beyond human-computer interaction, 5th Edition, John Wiley & Sons Inc, New York, (2019).
 
[13] Saaty, T. L., The analytic hierarchy process, John Wiley & Sons, New York, (1980).
 
[14] Kamenetz, H. L., A brief history of the wheelchair, Journal of the history of medicine and allied sciences, Vol. 24, No. 2, pp. 205-210, (1969).
 
[15] Moetamedzadeh, M., Hasanbigi, M. R., Choobineh, A. R., Mahjoub, H., Design and construction of ergonomic chairs in accordance with the physical dimensions of Iranian employees, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, Vol. 68, No. 17, pp. 45-55, (2009). (in Persianفارسی )
 
[16] Tanara Medical and sports industries, https://tan-ara.ir/, (2021). (in Persianفارسی )