رفتار سایشی فولادهای متخلخل تهیه‌شده از طریق فرایند متالورژی پودر

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشکده نانوفناوری، گروه مهندسی نانومواد، پردیس علوم و فناوری نوین، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

کاربرد قطعات متالورژی پودر تف‌جوشی‌شده به ویژه در صنعت خودرو و سایر صنایع به دلایل تکنیکی و اقتصادی در حال گسترش است. امروزه بسیاری از اجزای اتومبیل، تجهیزات ماشین‌های اداری، برخی از قطعات با کاربرد در صنایع هوایی و به طور کلی بسیاری از قطعات با شکل‌های پیچیده و دقت ابعادی بالا، می‌توانند به صورت اقتصادی و از طریق فرایند متالورژی پودر تهیه شوند. در شرایط واقعی و در حین سرویس‌دهی، بسیاری از این قطعات مانند چرخ‌د‌نده‌ها و یاتاقان‌ها، حرکت نسبی در مقابل سایر اجزا را تجربه می‌نمایند. در مقاله حاضر، پاسخ فولادهای تف‌جوشی‌شده در مقابل بارگذاری‌های سایشی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند که رفتار سایشی این مواد بسیار پیچیده می‌باشد به گونه‌ای که برای ارزیابی و پیش‌بینی رفتار سایشی این مواد، تسلط بر عوامل مؤثر و دخیل دانستن همه آن‌ها نظیر چگالی، مشخصات حفرات، سختی، نیروی اعمالی، سرعت لغزش، ریزساختار و شرایط روانکاری ضروری است. 

کلیدواژه‌ها


[1] Khorsand, H, Habibi, S.M, Yoozbashizadea, H, Janghorban, K, Reihani, S.M.S, Seraji], H [Rahmani, and Ashtari, M. The role of heat treatment on wear behavior of powder metallurgy low alloy steels. Materials & Design, 23(7):667 – 670, 2002.
[2] Babakhani, A., Haerian, A., and Ghambri, M. Effect of heat treatment, lubricant and sintering temperature on dry sliding wear behavior of medium alloyed chromium pm steels. Journal of Materials Processing Technology, 204(1):192 – 198, 2008.
[3] Prabu, S. Senthur, Prathiba, S., Asokan, M.A., Jain, Anshul, Jain, Neeraj Kumar, and Chourasiya, Pratyush Kumar. Investigations on dry sliding wear behaviour of sintered/extruded p/m alloy steels (fe-c-w-ti). Procedia Engineering, 97:2119 – 2126, 2014. 12th Global Congress on Manufacturing and Management GCMM - 2014.
[4] Ceschini, Lorella, Palombarini, Giuseppe, Sambogna, Giuliano, Firrao, Donato, Scavino, Giorgio, and Ubertalli, Graziano. Friction and wear behaviour of sintered steels submitted to sliding and abrasion tests. Tribology International, 39(8):748 – 755, 2006. 4th AIMETA International Tribology Conference.
[5] Flodin, Anders and Hirsch, Michael. Wear investigation of finish rolled powder metal gears. in 4th International Conference on Powder Metallurgy in Asia (APMA), 2017.
[6] Abdoos, H, Shahani, A R, and Khorsand, H. Cyclic behaviour of distaloy ae powder metallurgy steel with superimposed tensile mean stress. Powder Metallurgy, 54(3):263–268, 2011.
[7] Dhanasekaran, S. and Gnanamoorthy, R. Dry sliding friction and wear characteristics of fe–c–cu alloy containing molybdenum di sulphide. Materials & Design, 28(4):1135 – 1141, 2007.
[8] Li, Xinmin and Olofsson, Ulf. A study on friction and wear reduction due to porosity in powder metallurgic gear materials. Tribology International, 110:86 – 95, 2017.
[9] Martin, F., García, C., and Blanco, Y. Influence of residual porosity on the dry and lubricated sliding wear of a powder metallurgy austenitic stainless steel. Wear, 328-329:1 – 7, 2015.
[10] Grimanelis, D. and Eyre, T.S. Wear characteristics of a diffusion bonded sintered steel with short term surface treatments. Wear, 262(1):93 – 103, 2007.
[11] Wang, Jun-an and Danninger, Herbert. Factors influencing the wear behavior of sintered steels. Journal of Shanghai University (English Edition), 5(3):241–246, Sep 2001.
[12] Simchi, A. and Danninger, H. Effects of porosity on delamination wear behaviour of sintered plain iron. Powder Metallurgy, 47(1):73–80, 2004.
[13] Wang, Jun’an and Danninger, Herbert. Dry sliding wear behavior of molybdenum alloyed sintered steels. Wear, 222(1):49 – 56, 1998.
[14] Tekeli, S. and Güral, A. Effect of intercritical annealing and quenching plus tempering heat treatments on microstructure of ni added powder metallurgy steels. Materials & Design, 28(4):1353 – 1357, 2007.
[15] Tekeli, S. and Güral, A. Dry sliding wear behaviour of heat treated iron based powder metallurgy steels with 0.3 Materials & Design, 28(6):1923 – 1927, 2007.
[16] Tekeli, S., Güral, A., and Özyürek, D. Dry sliding wear behavior of low carbon dual phase powder metallurgy steels. Materials & Design, 28(5):1685 – 1688, 2007.
[17] Sudhakar, K.V, Sampathkumaran, P, and Dwarakadasa, E.S. Dry sliding wear in high density fe–2%ni based p/m alloys. Wear, 242(1):207 – 212, 2000.