امرژی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دانشکده مهندسی مکانیک

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی

چکیده

امرژی مقدار انرژی است که در تحولات مستقیم و غیر مستقیم برای تولید محصول یا خدمات مصرف می شود. امرژی یک اندازه از تفاوت های کیفی بین اشکال مختلف انرژی است. امرژی بیان تمام انرژی مورد استفاده در فرآیندهای کاری است که محصول یا خدمات را در واحدهای یک نوع انرژی تولید می‌کند که شناخت این تفاوت های کیفیت یک مفهوم کلیدی است. سرمقاله مورد نظر، در ابتدا به تاریخچه ای از به وجود آمدن و شکل گیری امرژی بحث شده است. برای درک مفهومی امرژی، تعریفی از امرژی بیان شده که بر پایه ای که امرژی بر آن تکیه کرده، مختصر بحث شده است. سپس زبان سیستمی و نموداری امرژی با تعاریف نمادهای آن توضیح داده شده است. همچنین به روش محاسبه نسبت امرژی و فرمول های مربوط به آن پرداخته شده است. در ادامه، به تجزیه و تحلیل امرژی از یک دستگاه سوزاندن چوب و ارزیابی میزان دی اکسید کربن از سوزاندن چوب بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Von Bertalanffy, Ludwig. General system theory. New York, 41973(1968):40, 1968.
[2] Odum, Howard T. Systems ecology; an introduction. 1983.
[3] Odum, Howard T. Environmental accounting: emergy and environmental decision making. Wiley, 1996.
[4] Odum, Howard T. Self-organization and maximum empower. Maximum power: The ideas and applications of HT Odum, pp. 311–330, 1995.
[5] Odum, Howard T and Hoskin, Charles M. Comparative studies on the metabolism of marine waters. Publications of the Institute of Marine Science, Texas, 5:16–46, 1958.
[6] Odum, Howard T and Pigeon, Robert F. A tropical rain forest: a study of irradiation and ecology at el verde, puerto rico. tech. rep., US Atomic Energy Commission, Division of Technical Information, Washington …, 1970.
[7] Odum, Howard T. Energetics of world food production. Problems of World Food Supply. President’s Science Advisory Committee Report, 3:55–94, 1967.
[8] of Florida. Department of Environmental Engineering Sciences, University and Odum, Howard T. Net energy analysis of alternatives for the United States. Department of Environmental Engineering Sciences, University of Florida, 1976.
[9] Odum, Howard T and Odum, Elisabeth C. Energy basis for man and nature. 1976.
[10] Odum, Howard T. Energy, ecology, and economics. Ambio, pp. 220–227, 1973.
[11] Odum, Howard T. Energy quality and carrying capacity of the earth. Tropical Ecology, 16(1):14, 1975.
[12] Odum, Howard T. Energy analysis, energy quality, and environment. Energy Analysis of Models of the US, 1977.
[13] Odum, Howard T. Ecological and general systems: an introduction to systems ecology. Univ. Press of Colorado, 1994.
[14] Odum, Howard T and Peterson, Nils. Simulation and evaluation with energy systems blocks. Ecological Modelling, 93(1-3):155–173, 1996.
[15] Wilfart, A, Corson, MS, and Aubin, J. La méthode emergy: principes et application en analyse environnementale des systèmes agricoles et de production animale. Productions Animales, 25(1):57, 2012.
[16] Jamali-Zghal, Nadia, Amponsah, Nana Yaw, Lacarriere, Bruno, Le Corre, Olivier, and Feidt, Michel. Carbon footprint and emergy combination for eco-environmental assessment of cleaner heat production. Journal of cleaner production, 47:446–456, 2013.