نگاهͬ مختصر بر ناپایداری هیدرودینامی ͬͺانگشتͬ شدن لزج

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

فرایند جابجایی سیال ی ͬͺاز مسائل بسیار مهمͬ است که همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشͽران بوده است. علت
اهمیت این فرایند را مͬ توان در مصداق هایی که از آن در فرایندهای طبیعͬ و صنعتͬ وجود دارد جستجو کرد. در این
فرایندها سیالͬ با ویژگͬ های مختص خود وارد شده و باعث جابجایی یا تغییر وضعیت سیال دومͬ مͬ شود که با توجه
به نوع محیط و سیال، ناپایداری هیدرودینامی ͬͺدر مرز مشترک دو سیال رخ مͬ دهد. از جمله مثال هایی که مͬ توان
به آن اشاره کرد شامل استخراج نفت، هیدرولوژی آب های زیرزمین،ͬ دفع ضایعات معمولͬ و هسته ای و نشت آنها به
سفره های زیر زمینͬ و بسیاری از فرایندهای طبیعͬ )حرکت ابرها و غیره( است. در این یادداشت سعͬ شده است تا به
صورت مختصر ابتدا این نوع ناپایداری بررسͬ شود و سپس در مورد ناپایداری انگشتͬ شدن لزج که ی ͬͺاز مهمترین این
نوع ناپایداری محسوب مͬ شود بحث شود

کلیدواژه‌ها


[1] Sharp D. H., An overview of Rayleigh-Taylor instability, Physica D: Nonlinear Phenomena, vol.12, no. 1-3, pp. 10–13, 1984.
 [2] Youngs D. L. Rayleigh–Taylor mixing: direct numericalsimulation and implicit large eddysimulation,Physica Scripta, vol.92, no. 7, pp. 14, 2017.
[3] Muggeridge. A, Cockin. A, Webb. W, Frampton. H, Collins. I, Moulds. T, Salino .P Recovery rates, enhanced oil recovery and technological limits,Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciencesi, vol.372, no. 2006, pp. 20120320-20120320, 2014.
[4] HilS.Channeling in packed columns,Chem.Eng.Sci., vol 1, pp 247–253, 1952.
 
[5] El-hoshoudyA.N., DesoukyS.E.M., ElkadyM.Y., AlSabagh A.M., Betiha M.A., Mahmoud S. Hydrophobically associated polymers for wettability alteration and enhancedoilrecovery–Articlereview,Chem.Eng.Sci., vol 26, no. 3, pp 757-762, 2017.
[6] Homsy G. M. Viscous Fingering in Porous Media, Ann.Rev.FluidMech.,vol19,no.1.,pp271–311,1987.
[7] Shahnazari M. R., Maleka Ashtiani I., Saberi. A Linear stability analysis and nonlinear simulation of the channeling effect on viscous fingering instability in miscible displacement,Physics of Fluids, vol 30, pp 034106, 2018.