تعیین نوسان های گشتاور اینرسی و سیالاتی و طراحی فلایویل برای دیسک فیلتر کارخانه هماتیت مجتمع گل گهر

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سیرجان

چکیده

کوپلینگ دیسکی سیستم انتقال قدرت پاروی یک مخلوط‌کن در کارخانه هماتیت مجتمع گل گهر سیرجان در بازه‌های زمانی کوتاه مدت دچار ترک‌خوردگی می‌شود. گزینه‌های مختلفی می‌تواند عامل ایجاد این ترک باشد. یکی از دلائل می‌تواند تغییرهای بار در اثر نوسان‌های گشتاور ناشی از نیروهای اینرسی و مقاومت دوغاب باشد. در کار حاضر، با تحلیل دینامیکی، نمودارهای تغییر موقعیت، سرعت و شتاب پارو و عضوهای مکانیزم، در یک سیکل حرکت، نحوه تغییرات استخراج می‌گردد. نیروی ناشی از مقاومت دوغاب با مدل‌سازی در نرم-افزار انسیس فلوئنت تعیین می‌شود. با استفاده از رابطه کار مجازی، گشتاور مصرفی مجموعه شامل مقاومت‌های اینرسی و سیالاتی در یک سیکل حرکت استخراج می‌گردد. نوسان‌های گشتاور در یک سیکل مشاهده می‌شود. برای متعادل کردن این نوسان‌ها، اینرسی مناسب برای فلایویل محاسبه می‌شود و گشتاور مصرفی متعادل می‌گردد. هندسه مناسب در قالب یک چرخ استاندارد در نرم‌افزار سالیدورکس طراحی و اینرسی مطلوب ایجاد می‌شود و به عنوان فلایویل پیشنهاد می‌گردد. جهت برآورد تنش، فلایویل در نرم‌افزار انسیس تحلیل دینامیکی می‌شود تا از استحکام آن اطمینان حاصل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات