محاسبه فشار‏بهینه بازگرمایش و خنک‏کن‏میانی در نیروگاه گازی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشگاه بناب

چکیده

در این مقاله فشار‏بهینه بازگرمایش و فشار‏بهینه در خنک‏کن‏میانی در نیروگاه گاز (چرخه برایتون واقعی) شامل دو توربین، دو کمپرسور، محفظه احتراق، خنک‏کن‏میانی، بازگرمایش و بازیاب محاسبه شده است. منظور از فشاربهینه، فشاری است که در آن بازده چرخه برایتون حداکثر شود. با شبیه سازی حالت‏های مختلف چرخه برایتون واقعی با نرم‏افزارEES و به‏دست آوردن نمودار تغییرات بازده چرخه نسبت به فشار خنک‏کن‏میانی، در هر حالت فشار‏بهینه خنک‏کن‏میانی به‏دست آمده است و روند تغییرات این فشار نسبت به پارامترهای بازده توربینها، کمپرسورها، بازیاب و خنک‏کن‏میانی تعیین شده است. تمامی این مراحل برای فشار بازگرمایش نیز تکرار شده است. در تمامی حالات نتیجه با میانگین هندسی فشار بالا و پایین چرخه مقایسه شده است. نتایج نشان می‏دهد که در تمامی حالات فشار‏بهینه از میانگین هندسی فشار بالا و پایین چرخه کمتر و فشار‏بهینه بازگرمایش از میانگین هندسی فشار بالا و پایین چرخه بیشتر است. همچنین تاثیر تغییرات دمای بیشینه چرخه برایتون، روی فشار‏بهینه بازگرمایش بررسی و محاسبه شد. در این حالت نیز فشار‏بهینه بازگرمایش از میانگین هندسی فشار بالا و پایین چرخه بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


[1] Adibi, Tohid, Kangarluei, Rostam Akbari, Azar, Saeed Karam Javani, and Rossoli, Behzad. Investigating effect of intercooler on performance and efficiency of brayton cycle in ideal and non-ideal condition.
[2] Leff,HarveyS. Thermalefficiencyatmaximumwork output: New results for old heat engines. American Journal of Physics, 55(7):602–610, 1987.
 [3] Cheng, Ching-Yang and Chen, Cha’o-Kuang. Maximum power of an endoreversible intercooled brayton cycle. International journal of energy research, 24(6):485–494, 2000.
 [4] Chen, Lingen, Wang, Junhua, and Sun, Fengrui. Power density analysis and optimization of an irreversible closed intercooled regenerated brayton cycle. Mathematical and Computer Modelling, 48(34):527–540, 2008.
[5] delRioOliveira,Santiago,Scalon,VicenteLuiz,and Repinaldo, Vitor Pereira. Ecological optimization of an irreversible brayton cycle with regeneration, inter-cooling and reheating. Applied Mathematical Modelling, 39(22):6830–6844, 2015.
[6] Chen, Lingen, Ni, Dongliang, Zhang, Zelong, and Sun, Fengrui. Exergetic performance optimization for new combined intercooled regenerative brayton and inverse brayton cycles. Applied Thermal Engineering, 102:447–453, 2016.
[7] Chen, Lingen, Wang, Wenhua, Sun, Fengrui, and Wu, Chih. Closed intercooled regenerator braytoncyclewithconstant-temperatureheat-reservoirs.Applied Energy, 77(4):429–446, 2004.
[8] Haseli, Y. Efficiencyofirreversiblebraytoncyclesat minimum entropy generation. Applied Mathematical Modelling, 40(19-20):8366–8376, 2016.
[9] Tyagi, SK, Chen, GM, Wang, Q, and Kaushik, SC. Thermodynamicanalysisandparametricstudyofan irreversible regenerative-intercooled-reheat brayton cycle. International Journal of Thermal Sciences, 45(8):829–840, 2006.
 [10] Borgnakke C, Sonntag RE. Fundamentals of thermodynamics. Don Fowley, 2015.