شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت و جریان هوا درون خیابان‌های باریک و عمیق شهری در شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

چکیده
در کار حاضر به شبیه‌سازی جریان هوا و انتقال حرارت درون خیابان‌های باریک و عمیق شهری در اصفهان پرداخته شده و مسیر حرکت جریان و تبادلات حراتی بین دیواره‌های درون آن بررسی شده است. محاسبات برای ساعت 10 صبح و برای روز اول از ماه‌های آوریل، جولای، اکتبر و ژانویه در نظر گرفته شد. بدین منظور از روش دینامیک سیالات محاسباتی و شبیه‌سازی توسط نرم‌افزار تجاری انسیس فلوئنت استفاده و مشخصه‏های دینامیکی جریان هوا و انتقال حرارت به‌دست آورده شد. نتایج بررسی توزیع دما روی دیواره‌های پشت به باد، رو به باد و کف خیابان نشان داد که روند تغییرات دمای کف خیابان در ماه‌های مختلف یکسان است. علاوه‌بر این در تمامی ساعت‌ها و ماه‌های مورد بررسی در کار حاضر، انتقال حرارت جابجایی طبیعی برای جریان سیال در برابر جابجایی اجباری ناچیز بوده و عمده حرکت جریان سیال به‌واسطه سرعت باد در عرض خیابا‌ن‌ها است.

واژه های کلیدی
خیابان‌های باریک و عمیق شهری، تشعشع، انتقال حرارت، شبیه‌سازی عددی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Molina, Mario J and Molina, Luisa T. Megacities and atmospheric pollution. Journal of the Air & Waste Management Association, 54(6):644–680, 2004.  
[2] Park, Soo-Jin, Choi, Wonsik, Kim, Jae-Jin, Kim, MinjoongJ,Park,RokjinJ,Han,Kyung-Soo,andKang,Geon. Effects of building–roof cooling on the flow and dispersion of reactive pollutants in an idealized urban street canyon. Building and Environment, 109:175–189, 2016.
 [3] Giannopoulou, K, Santamouris, M, Livada, I, Georgakis, C, and Caouris, Y. The impact of canyon geometry on intra urban and urban: suburban night temperature differences under warm weather conditions. Pure and applied geophysics, 167(11):1433–1449, 2010.
 [4] Yola, Lin and Siong, Ho Chin. Solar radiation and urban wind effect on urban canyon in hot, humid regions. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 1(4):220– 229, 2016.
[5] Fernando, Harindra Joseph. Handbook of Environmental Fluid Dynamics, Volume Two: Systems, Pollution, Modeling, and Measurements. CRC press, 2012.
 [6] Hu, LH, Huo, R, and Yang, D. Large eddy simulation of fire-inducedbuoyancydrivenplumedispersioninanurban street canyon under perpendicular wind flow. Journal of hazardous materials, 166(1):394–406, 2009.
[7] Vardoulakis, Sotiris, Fisher, Bernard EA, Pericleous, Koulis, and Gonzalez-Flesca, Norbert. Modelling air quality in street canyons: a review. Atmospheric environment, 37(2):155–182, 2003.
[8] Green,NE,Etheridge,DW,andRiffat,SB. Locationofair intakes to avoid contamination of indoor air: a wind tunnel investigation. Building and Environment, 36(1):1–14, 2001.
[9] Bottillo, S, Vollaro, A De Lieto, Galli, G, and Vallati, A. Fluid dynamic and heat transfer parameters in an urban canyon. Solar Energy, 99:1–10, 2014.
 [10] Dong,Jingliang,Tan,Zijing,Xiao,Yimin,andTu,Jiyuan. Seasonal changing effect on airflow and pollutant dispersion characteristics in urban street canyons. Atmosphere, 8(3):43, 2017.