بررسی و مطالعه بارگیری چرخ سنگ در فرایند سنگ‌زنی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مهندسی مکانیک

2 دانشیار دانشگاه بیرجند

3 استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فورت وانگن

چکیده

سنگ‌زنی یکی از فرایندهای مهم ماشینکاری محسوب شده که از ابزاری به نام چرخ سنگ برای براده برداری از سطح قطعه‌کار استفاده می‌کند. حین سنگ‌زنی عیوب مختلفی چون تولید حرارت بالا (منجر به سوختگی سطح، تغییر ساختار کریستالی ماده و تنش‌های پسماند کششی می‌شود)، خوردگی سریع چرخ سنگ، کیفیت سطح نامطلوب، نیروهای سنگ‌زنی بالا و ... وجود دارد که به انتخاب درست چرخ سنگ و شرایط ساختار آن بطور مستقیم و غیرمستقیم باز می‌گردد. چرخ سنگ در حین سنگ‌زنی ممکن است دچار پدیده‌ای به نام بارگیری می‌شود که کل فرایند تحت تاثیر قرار می‌دهد. بارگیری یکی از عیوب اساسی حین سنگ‌زنی است و پژوهشگران زیادی از دیرباز در حال مطالعه و ارائه روش‌های جهت شناسایی و کاهش آن بوده‌اند. در این مقاله اصول علمی ایجاد و اثرات عملکردی، تاثیر پارامترهای ورودی بر میزان بارگیری سنگ و آخرین پیشرفت‌های این حوزه از علم آورده شده است. چالش‌های موجود کنکاش و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] M. H. sadeghi, Metal Cutting Principles. Tehran: Abed 2009, p. 367.
[2] A. P. Nagaraj and A. K. Chattopadhyay, “On some aspects of wheel loading,” wear, vol. 135, pp. 41-52, 1998.
[3] P. Zhang and M. Miller, Grinding Wheel Loading with and without Vibration Assistance. 2003.
[4] H. Lauer-Schmaltz and W. König, “Phenomenon of Wheel Loading Mechanisms in Grinding,” CIRP Annals - Manufacturing Technology, vol. 29, no. 1, pp. 201-206, 1980.
[5] M. Rabiey and E. Westkämper, “Dry Grinding with CBN Wheels, The Effect of Structuring,” PhD, Mechanical Enginering, Stuuttgart university Germany, 2010.
 [6] B.AZARHOUSHANG,R.RINDERKNECHT,A.VESALI, and J. STRUß, “Standzeiterhöhung und Reduzierung der Zusetzung beim Schleifen durch ein innovatives Reinigungsverfahren,” presented at the Schweizer SchleifSymposium, 2016.
 [7] M. P. J. Kumar, J. H. Hussain, R. Anbazhagan, and V. Srinivasan, “Effect of grinding wheel loading on force and vibration,” Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences, vol. 9, no. 2, pp 276-279, 2019
[8] I. D. Marinescu, M. P. Hitchiner, E. Uhlmann, W. B. Rowe,andI.Inasaki,HandbookofMachiningwithGrinding Wheels. CRC Press, 2006.
[9] A. K. Srivastava, K. S. Ram, and G. K. Lal, “A NEW TECHNIQUE FOR EVALUATING WHEEL LOADING,” International Journal Machine Tool Design Research, vol. 25, No. 1, pp. 33-38, 1985.
 [10] N. Company, “STANDARD PRODUCTS CATALOG,” in Norton Diamond and CBN Superabrasives, ed, 2014.
[11] W. B. Rowe, Principles of Modern Grinding Technology. William Andrew, 2009.
 [12] H. Adibi, S. M. Rezaei, and A. A. D. Sarhan, “Analytical modeling of grinding wheel loading phenomena,” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 68, no. 1-4, pp. 473-485, 2013.
 [13] H. Adibi, S. M. Rezaei, and A. A. D. M. Sarhan, “A Novel Method for Determination of Grinding Wheel Loading,” Caspian Journal of Applied Sciences Research, vol. 11, pp. 71-78, 2012.
[14] H. Adibi, S. M. Rezaei, and A. A. D. Sarhan, “Grinding WheelLoadingEvaluationUsingDigitalImageProcessing,” JournalofManufacturingScienceandEngineering,vol.136, pp. 1-10, 2014.
[15] B. Azarhoushang, R. Rinderknecht, A. Vesali, and J. Struss, “Optimizing the grinding process through reduction of the loading of grinding tool by infiltration,” Applied Mechanics and Materials, vol. 806, pp. 71-77, 2015.
[16] P. Zhang and M. H. Miller, “THE ROLE OF MECHANICAL INTERLOCKING AND DIFFUSION IN GRINDING WHEEL LOADING,” Michigan Technological University, Researchgate.
 [17] S. C. Salmon, “The effects of hard lubricant coatings on the performance of electro-plated superabrasive grinding wheels,” Key Engineering Materials, vol. 238-239, pp. 283288, 2003.
[18] D. Dornfeld and H. G. Cai, “An Investigation of Grinding and Wheel Loading Using Acoustic Emission,” JOURNAL OF ENGINEERING FOR INDUSTRY, vol. 106, pp. 28-33, 1984.
[19] C. Heinzel and G. Antsupov, “Prevention of wheel clogging in creep feed grinding by efficient tool cleaning,” CIRP Annals, vol. 61, no. 1, pp. 323-326, 2012/01/01/ 2012.
[20] A. Cameron, R. Bauer, and A. Warkentin, “An investigationoftheeffectsofwheel-cleaningparametersincreep-feed grinding,”InternationalJournalofMachineToolsandManufacture, vol. 50, no. 1, pp. 126-130, 2010/01/01/ 2010.
 [21] M.J.Jackson,A.Khangar,X.Chen,G.M.Robinson,V.C. Venkatesh,andN.B.Dahotre,“Lasercleaninganddressing ofvitrifiedgrindingwheels,”JournalofMaterialsProcessing Technology, vol. 185, no. 1, pp. 17-23, 2007/04/30/ 2007.
[22] F. Klocke and A. Kuchle, Manufacturing Processes 2: Grinding, Honing, Lapping. Springer Berlin Heidelberg, 2009.