اخلاق در پژوهش و مهندسی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس مهندسی مکانیک ویراستار ارشد مجلة مهندسی مکانیک

چکیده

هرگاه در نگارش متنی از دستنوشته ها و آثار دیگران به شکل مستقیم یا غیرمستقیم استفاده کنیم، اما به منابع مورد استفاده به شکل دقیق اشاره نکنیم یا در این کار کوتاهی کرده باشیم و یا چنان وانمود کنیم که این نوشته برآمده از تأملات شخصی خویش است، مرتکب عمل سرقت علمی شده ایم.

کلیدواژه‌ها


۱] ح. اسلامی، چو دزدی با چراغ آید: سرقت علمی در سطح ] دانشگاهی، آینة پژوهش (دوماهنامة نقد کتاب، کتاب شناسی و ، اطلاع رسانی در حوزة فرهنگ اسلامی)، س. ۲۲ ، ش. ۱۲۷ .۱۷- ۱۳۹۰ ، ص. ۷
[2] Marketing yourself via Ghostwriting, Certification Magazine, http://certmag.com (accessed 2 July 2017).
[3] D. Rennie, A. Flanagin, Authorship! authorship!: Guests, ghosts, grafters, and the two-sided coin, Jama, Vol. 271, No. 6, 1994, pp. 469-471.
[4] E. Shahghasemi, M. Akhavan, Confessions of academic ghost authors: The Iranian experience, Sage Open, Vol. 5, No. 1, 2015, pp. 1-7.
[5] Richard Stone, In Iran, a shady market for papers flourishes, Science, Vol. 353, No. 6305, 2016, p. 1197.
[6] Professors against Plagiarism, http://pap.blog.ir (accessed 2 July 2017).