جایگاه آب و انرژی در توسعة اقتصادی جامعه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس مهندسی مکانیک ویراستار ارشد مجلة مهندسی مکانیک

چکیده

در این مقاله به بررسی جایگاه آب و انرژی در توسعة اقتصادی جامعه پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها


[1] K. Madani, Water management in Iran: what is causing the looming crisis?, Journal of Environmental Studies and Sciences, December 2014, Vol. 4, Issue 4, pp. 315-328.
[2] World Energy Assessment. United Nations Department of Economic and Social Affairs, World Energy Council, New York.
[3] ع. دائمی، توسعه و رشد اقتصادی در گروی آب و انرژی؛ یادداشت اختصاصی معاون وزیر نیرو به مناسبت روز جهانی آّب، خبرگزاری دانا، منتشرشده به‌تاریخ 2/1/1393
http://danakhabar.com (accessed August 16, 2015)
[4] Background information on World Water Day, 22 March, http://www.un.org (accessed August 17, 2015)
[5] ح. افراخته، م. حجی‌پور، م. گرزین، ب. نجاتی، جایگاه توسعة پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران، فصلنامة سیاست‌های راهبردی و کلان، س. 1، ش. 1، بهار 1392، ص. 43-62.
[6] A. K. Biswas, C. Tortajada, R. Izquierdo. Water Quality Management: Present Situations, Challenges and Future Perspectives, Routledge, 1st edition, 2014.
[7] ن. موسوی، م. اکبری، غ. سلطانی، م. زارع مهرجردی، آب مجازی؛ راهکاری نوین در جهت مقابله با بحران آب، همایش ملی مدیریت بحران آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، اسفند 1388.
[8] E. Craswell, M. Bonnell, D. Bossio, S. Demuth, N. Van de Giesen, Integrated Assessment of Water Resources and Global Change: A North-South Analysis, Springer Netherlands, 2007, p. 40.
[9] M. Lenzen, B. Foran, An Input-Output analysis of Australian water usage, Water Policy, Vol. 3, No. 4, 2001, pp. 321–40.