بررسی تجربی تاثیر تابش خورشید بر روی کندانسور کولر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از پرمصرف ترین وسایل الکتریکی، سیستم های تبرید تراکمی یا همان کولرها هستند که نوع اسپلیت آن، جزء کاربردی ترین کولر در مناطق گرم می باشد. در این گونه کولرها، کندانسور نقش کلیدی در میزان کارایی کولر دارد. در این تحقیق، هدف بررسی تاثیر تابش خورشیدی و عوامل محیطی چون دما رطوبت و سرعت باد بر روی میزان مصرف انرژی الکتریکی کولر اسپلیت است. مطالعه به صورت تجربی در فصول بهار و تابستان انجام شده است. به منظور بررسی اثر تابش خورشیدی، سه زاویه مختلف برای قرارگیری کندانسور در نظر گرفته شده که شامل جنوب جغرافیایی، 45 درجه به سمت چپ و راست و همچنین به سمت شرق در صبح و به سمت غرب در بعداظهر است، می باشد. نتایج بررسی نشان می دهد هنگامی که کندانسور در حالت 90 درجه یعنی به صورت شرقی-غربی قرار دارد، به دلیل کاهش تابش رسیده، میزان مصرف انرژی حداکثر تا 6% در مقایسه با زاویه صفر درجه و موازی با جنوب، کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Malik, A., Haghdadi, N., MacGill, I., Ravishankar, J., Appliance level data analysis of summer demand reduction potential from residential air conditioner control, Applied energy235, 776-785,‏ (2019).
 
[2] Chen, R., Wu, J., and Duan, J., Performance and refrigerant mass distribution of a R290 split air conditioner with different lubricating oils, Applied Thermal Engineering162, 114225, (2019).
 
[3] Mishra, R., Chaulya, S. K., Prasad, G. M., Mandal, S. K., Banerjee, G., Design of a low cost, smart and stand-alone PV cold storage system using a domestic split air conditioner, Journal of Stored Products Research89, 101720, (2020).‏
 
[4] رحمتی، احمدرضا، دریکوند، محمد امامی فر، آرمین. بررسی اثر مبرد بر سیکل‌های تبرید تراکمی دو مرحله‌ای. مجله علمی مهندسی مکانیک  28(4):25-48، (1398).
 
[5] Mishra, R. S., Methods for Improving Thermodynamic Performance of Vapour Compression Refrigeration System, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering4, 291-297, (2014).   
 
[6] آقازاده، دامون و سید محمودی، سید محمد. تأثیر افزودن اجکتور بر عملکرد سیکل تبرید تراکمی - آبشاری. علمی مهندسی مکانیک، 22(2):32-38، (1392).
 
[7] مرادی کشکولی، فرشاد، منصوری مهریان، سید عبدالله، زارع سلطانی، محمد حسین. بررسی عددی جریان هوای خروجی واحد بیرونی کولر گازی دو تکه و مطالعه‌ی تأثیر پنجره مشبک بر شدت جریان و فاصله پرتاب هوای خروجی. مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، 48(3): 291-300، (2018).
 
[8] Barreira, E. M., Negrão, C. O., Hermes, C. J. Thermoeconomic analysis and optimization of residential split-type air conditioners, Applied Thermal Engineering50(1): 629-636, (2013). ‏
 
[9] ازگلی، حسنعلی و سیدی نیاکی، کیوان. ارزیابی تجربی یک سیستم بهبود دهنده عملکرد انرژی در کولر گازی اسپلیت. نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(2): 365-380، (2020).
 
[10] Waly, M., Chakroun, W., and Al‐Mutawa, N. K. Effect of pre‐cooling of inlet air to condensers of air‐conditioning units. International journal of energy research, 29(8): 781-794, (2005). ‏
 
[11] Hajidavalloo, E., and Eghtedari, H. Performance improvement of air-cooled refrigeration system by using evaporatively cooled air condenser. International journal of refrigeration33(5): 982-988. (2010).
 
[12] Elsayed, A. O., Hariri, A. S., Effect of condenser air flow on the performance of split air conditioner, Proceeding of World Renewable Energy Congress, Linköping, Sweden, Linköping University Electronic Press,‏ 2134-2141, (2011).
 
[13] Waseem, M., Lin, Z., Ding, Y., Wen, F., Liu, S., Palu, I. Technologies and practical implementations of air-conditioner based demand response, Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, (2020).
 
[14] Yan, L., Liu, M. A simplified prediction model for energy use of air conditioner in residential buildings based on monitoring data from the cloud platform, Sustainable Cities and Society60, 102194, (2020).
 
[15] Al-Alili, A., Hwang, Y., Radermacher, R. A hybrid solar air conditioner: Experimental investigation, International journal of refrigeration39, 117-124, (2014). ‏
 
[16] قاضی‌زاده احسائی، حسین و موحدی، سینا. ارزیابی عملکرد سیکل تبرید منبع زمینی انبساط مستقیم دی‌اکسید کربن. علمی مهندسی مکانیک، 30(1): 3-12، (1400).
 
[17] Sharif, M. Z., Azmi, W. H., Mamat, R., Shaiful, A., Mechanism for improvement in refrigeration system performance by using nanorefrigerants and nanolubricants–A review, International Communications in Heat and Mass Transfer92, 56-63, (2018).
 
[18] Phukan, M. B. J., Deb, S. K., Performance Improvement of Split Air Conditioner Using Evaporative Cooling Method in the Climatic Condition of GUWAHATI, ASSAM, International Research Journal of Engineering and Technology, 5(2), (2018).
 
[19] امیدوار، امیر، شایانی، حامد، رضایی، عباس. مدلسازی تأثیر تابش خورشیدی بر عملکرد کولرهای تبخیری مستقیم و ارزیابی اثربخشی سایبانهای رایج. مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز (مقالات در انتظار چاپ، (1399).