بررسی آزمایشگاهی راندمان برودتی فن خانگی دارای لوله های خنک کننده

نوع مقاله : --

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

تامین انرژی سرمایشی مورد نیاز برای مصارف ساختمان و صنعت در کنار تلاش همزمان برای کاهش آلودگی محیط زیست و کاهش مصرف برق و هزینه های مربوط به آن دغدغه ایست که سالها مورد توجه محققان قرار گرفته است. نیاز بار سرمایی در بیشتر مناطق ایران از نیاز بار گرمایی بالاتر است. در مناطق گرم و مرطوب که ناچار به استفاده از سیستم های تبرید تراکمی با میزان مصرف برق بالا هستیم، یافتن روشهای جایگزین ضروری تر به نظر می رسد. در این تحقیق طرحی جدید بصورت یک سیکل آب سرد لوله مسی که قابلیت نصب بر روی فن های خانگی را دارد و می تواند کاهش مصرف برق قابل توجه داشته باشد، پیشنهاد شده است تا بتواند در زمان گرمای متوسط هوا جایگزین کولر گازی باشد. نتایج تحقیق نشان داد که در زمان گرمای متوسط هوا می توان از این سیستم جایگزین بهره برد و شرایط سرمایی مشابهی را با کولر گازی همراه با کاهش تا 90  درصدی مصرف برق ایجاد نمود. همچنین بازگشت سرمایه در این طرح حدود یکسال محاسبه گردید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Gani, A., Fossil fuel energy and environmental performance in an extended STIRPAT model, Journal of Cleaner Production, Vol. 297, PP. 1-11, (2021).
 
[2] Jamei, M., Ahmadianfar, I., Olumegbon, I.  A., Karbasi, M., Asadi, A., On the assessment of specific heat capacity of nanofluids for solar energy applications: Application of Gaussian process regression (GPR) approach, Journal of Energy Storage, Vol. 33, pp. 1-16, (2021).
 
[3] Subramanian, K., Krishna, B. V., Rao, T. N., Construction and characterization of a solar refrigeration system based on nano-graphene, Journal of Physics, Vol. 1950, pp. 1-7, (2021).
 
[4] MirMohammadi, A., Rahimi, S., Technology of cold storage systems in air conditioning of buildings and examining its efficiency in a building, mechanical Engineering, Vol. 28, No. 126, pp. 3-9, (2019). (in Persianفارسی )
 
[5] Moalemi, N., Marefat, M., Introduction to Thermal Comfort, mechanical Engineering, Vol. 23, No. 96, pp. 31-38, (2014). (in Persianفارسی )
 
[6] Basere, A. A., AghaNajafi, S., Performance of hybrid geothermal heat pump with cooling tower in Iranian climates, mechanical Engineering, Vol. 24, No. 100, pp. 46-57, (2015). (in Persianفارسی )
 
[7] Sohani, A., and Sayyaadi, H., Thermal comfort based resources consumption and economic analysis of a two-stage direct-indirect evaporative cooler with diverse water to electricity tariff conditions, Energy Conversion and Management, Vol. 172, pp.248-264, (2018).
 
[8] Wang, B., Klemes, J., Gai, L., Varbanov, P. S., Liang, Y., A Heat and Power Pinch for Process Integration targeting in hybrid energy systems, Journal of Environmental Management, Vol. 287, pp. 1-5, (2021).
 
[9]  Jin, Y.,  Gao, N., and  Wang, T., Influence of heat exchanger pinch point on the control strategy of Organic Rankine cycle (ORC), Energy, Vol. 207, pp.1-46, (2020).
 
[10] Electricity tariffs and their general conditions from May 2021, based on the approvals of the Council of Ministers from 2018 to 2020, prepared in the Ministry of Energy, pp. 1-12, (2020).